8. Salon pejzažne arhitekture 2019 – prvi poziv za učešće

VIII MEĐUNARODNI SALON PEJZAŽNE ARHITEKTURE 2019.

Obaveštavamo vas da će se 8. Salon pejzažne arhitekture održati u periodu
4.06.2019 – 28.06.2019. godine, u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu (ulica Đure Jakšića br. 2).

Pozivamo sve zainteresovane stručnjake i studente koji rade u pejzažnoj arhitekturi i srodnim oblastima da pripreme svoje radove za izložbu 8. Salona pejzažne arhitekture.

Prijavljivanje i dostavljanje radova u elektronskoj formi će biti u periodu:
1.03.2019 – 1.04.2019.

SADRŽAJ IZLOŽBE SALONA  (KATEGORIJE RADOVA)

Izložba će sadržati radove iz sedam kategorija:

1. Realizovani projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (parkovi, otvoreni sportski i rekreativni centri, šetališta, pjacete i trgovi, pešačke zone, objekti kulturno-parkovskog nasleđa, otvoreni prostori stambenih blokova, ustanova i dr. javnih zgrada, zaštitni zeleni pojasevi, izletišta, groblja, botanički i zoo-vrtovi, rezidencijalni vrtovi, krovni vrtovi, objekti parkovske i vrtne arhitekture, dizajn mobilijara i opreme otvorenih prostora, land art i sl.);
2. Projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (nerealizovani projekti, ideje, koncepti, konkursni radovi i sl.);
3. Planovi svih kategorija (prostorni, generalni, regulacioni) koji tretiraju problematiku pejzažne arhitekture, ili sastavni delovi tih planova koji se odnose na pejzažnu arhitekturu (zaštita prirode, zaštita kulturnih predela, kulturne staze, rekreativna i turistička područja, razvoj mreže otvorenih prostora, zelena infrastruktura i sl);
4. Studije i istraživanja iz oblasti pejzažne arhitekture;
5. Publikacije iz oblasti pejzažne arhitekture;
6. Multimedijalni radovi (video do 10 minuta) iz oblasti pejzažne arhitekture;
7. Studentski radovi.

Na Salonu mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili realizovani u poslednje 3 godine (2016-2019. godine), pod uslovom da nisu već izlagani na prethodnim salonima pejzažne arhitekture.
Kandidati za izlaganje radova mogu prijaviti više radova, a svaki rad se prijavljuje POSEBNO.
Prijavljivanje radova je besplatno, a kotizacija se plaća nakon selekcije.

MOGUĆI UČESNICI

Za učešće na Salonu, svojim radovima mogu konkurisati domaći i strani autori:
– Profesionalci (pojedinci, grupe ili organizacije) koji se bave temama pejzažne arhitekture;
– Studenti (pojedinci ili grupe sa svih fakulteta koji obrađuju teme pejzažne arhitekture).

PRIJAVE

Zainteresovani učesnici mogu prijaviti svoj rad u periodu od 1.03.2019. do 1.04.2019. godine. Prijava se dostavlja u elektronskom obliku na e-mail Salona.

Prijavljivanje podrazumeva dostavljanje sledećeg:

1. Popunjen obrazac prijave sa apstraktom za katalog;
2. Posteri za izlaganje (B2 format). Za jedan rad se može dostaviti jedan ili dva postera dimenzija 50x70cm (ili 70×50)cm. Posteri treba da su potpuno pripremljeni za štampu u PDF ili JPG formatu. Ukoliko se dostavljaju 2 postera treba označiti redosled postera (1 i 2). Postere će štampati organizator Salona.
3. Ilustracija za katalog – skenirani crtež, digitalna fotografija, kompjuterska grafika i sl. ilustracija rada. Treba da bude kvadratnog oblika (za štampu 10x10cm) minimalne rezolucije 300 dpi, u JPG ili TIF formatu.

Pored prethodnog, za radove u kategoriji publikacije, kao i za studije i istraživanja (ukoliko je studija publikovana), potrebno je dostaviti i original štampane publikacije (knjiga, priručnik, publikacija istraživanja i sl.).
Za radove u kategoriji multimedija, treba pripremiti video u maksimalnom trajanju do 10 minuta.

Detaljnija uputstva sa obrascima prijava, adresama i sl. ćemo dostaviti u narednoj informaciji.

SELEKCIJA RADOVA ZA IZLOŽBU

Selekciona komisija će izvršiti selekciju prijavljenih radova. U zavisnosti od broja i kvaliteta radova biće odabrani radovi za izlaganje na Salonu. Neće biti odabrani radovi koji po sadržaju ne odgovaraju Salonu, ili su slabijeg kvaliteta u poređenju sa ostalim radovima.
Selekciona komisija će do 15.04.2019. god. putem elektronske pošte obavestiti učesnike čiji je rad prošao selekciju.
Izabrani radovi biće izloženi u galeriji i objavljeni u Katalogu Salona.

KOTIZACIJA ZA ODABRANE RADOVE

Izlagači čiji radovi budu odabrani za katalog i izložbu plaćaju kotizaciju do 30.04.2019. Vrednost kotizacije za različite kategorije učesnika biće objavljena u narednoj informaciji.

NAGRADE I PRIZNANjA SALONA

Salon je takmičarskog karaktera i podražumeva dodelu priznanja najboljim radovima.
Međunarodni Žiri
 ocenjivaće prispele radove i najbolje ocenjenim radovima može dodeliti sledeća priznanja Salona:

Velika nagrada salona – GRAND PRIX
Ovo priznanje se dodeljuje najboljem radu Salona koji to zavređuje po svom značaju i kvalitetu, i to iz kategorija: Realizovani projekti, Planovi ili Studije i istraživanja.

Nagrada „Aleksandar Krstić“ za najbolji domaći rad
Priznanje će se dodeliti za najbolji rad domaćih autora.

Priznanje po kategorijama radova (plakete):
Priznanje u kategoriji REALIZOVANI PROJEKTI
Priznanje u kategoriji PROJEKTI (nerealizovani)
Priznanje u kategoriji PLANOVI
Priznanje u kategoriji STUDIJE I ISTRAŽIVANjA
Priznanje u kategoriji PUBLIKACIJE
Priznanje u kategoriji MULTIMEDIJALNI RADOVI
Priznanje u kategoriji STUDENTSKI RADOVI

Priznanje „Stevan Milinković“ za najbolji studentski rad
Priznanje će se dodeliti za najbolji studentski rad.

Specijalno priznanje žirija
Žiri može dodeliti specijalno prizanje radu koji se ističe po nekim svojim posebnim karakteristikama.

Žiri ima pravo da u određenim kategorijama ne dodeli priznanje ukoliko proceni da radovi svojim kvalitetom ne zavređuju nagradu. Isto tako, žiri ima pravo da u određenim kategorijama dodeli i više od jednog priznanja ukoliko kvalitet radova to zaslužuje.

PRATEĆI DOGAĐAJI SALONA

Pored izložbe radova, tokom Salona su predviđena predavanja i okrugli stolovi, kao i druge aktivnosti, o čemu će detaljnije informacije biti naknadno dostavljene.

DATUMI – REZIME

Prijavljivanje radova 1.03.2019 – 1.04.2019.
Rad  selekcione komisije 8.04.2019 – 14.04.2019.
Odgovor selekcione komisije prijavljenim kandidatima 15.04.2019.
Uplata kotizacije 15.04.2019 – 30.04.2019.
Rad žirija 15.04.2019 – 30.04.2019.
Izveštaj žirija do 6.05.2019.
Galerija otvorena za posetioce od utorka, 4.06.2019.
Svečano otvaranje 8. Salona PA sa dodelom priznanja petak, 7.06.2019.
Zatvaranje izložbe petak, 28.06.2019.

Detaljnije informacije o načinu prijavljivanja, kotizacijama i Žiriju dostavićemo u narednoj informaciji, na sajtu  www.upa.org.rs

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije