Knjiga „Pejzažna kulturna baština Srbije“ – Lj. Vujković

Objavljena je monografija prof. dr Ljiljane Vujković „Pejzažna kulturna baština Srbije“.

O sadržaju knjige u autorskom prikazu…

Dr Ljiljana Vujković
Monografija „PEJZAŽNA KULTURNA BAŠTINA SRBIJE“

Monografija „PEJZAŽNA KULTURNA BAŠTINA SRBIJE“ – OBRA­ĐUJE ZE­LENE PRO­­­­S­TORE, KOJI SVE VIŠE POSTAJU SPOME­NICI PRI­RO­DE I PEJ­ZA­ŽNE KULTURNE BAŠTINE SRBIJE. Name­nje­na je prevas­hodno inženje­ri­ma pejzaž­ne arhi­tekture, arhitek­tima i svima onima koji žele da se upoznaju sa značajnim isto­rijskim i kultur­nim nasleđem u oblasti pejza­ž­ne arhitekture, sa onim značajnim ostvare­njima, koja su nastala u našoj ze­m­lji u poslednjih stope­de­set godina i zadržala se do danas, naravno u nešto iz­menjenom obliku, ali uglavnom na prostorima na kojima su nastajala i sa je­d­i­nim ciljem da pozi­tiv­no utiču na sredinu u kojoj se nalaze, bilo svojim estet­skim vrednostima, bilo pozitivnim uticajem na okruženje u smislu stvaranja op­timalnih uslova za ži­vot, rad i od­mor.
Potrudila sam se da obuhvatim područje cele Srbije, ali to nisam mogla sa pod­ručjem Kosova i Metohije, gde mi nije baš bilo lako da otputujem i tamo istražim njihove parkove i druge značajne zelene površine, a naravno možda su mi promakla i neka druga ostvarenja, o kojima je već pisano, to se poseb­no odnosi na parkove u Voj­vodini, ali nisam mogla a da bar neke od njih ne spo­menem, jer su toliko značajni da se može materija ponoviti i u više pub­li­kacija.

Kako je pejzažna arhitektura jedna kompleksna oblast i obuhvata široki dija­pa­zon različitih prostora, ja sam se opredelila za one najznačajnije koji su se u istorijskom razvoju prvi pojavili, a to su: parkovi, trgovi i skverovi, drvo­redi i kejovi, banjski parkovi, a kasnije memorijalni parkovi, park-šume i izle­ti­šta. Cela materija je podeljena na pet po­glavlja razvoja, pa su i sami objekti pej­zažne arhitekture svrstani i obrađeni shodno peri­odu kada su nastali. Pored ovoga dodato je i šesto poglavlje o najznačajnijim turističkim i rekreativnim područjima, njihovom razvoju i značaju.
Razne kulture na tlu Evrope i Srbije utisnule su tragove i na vrtno-arhi­tek­ton­sko stvaralaštvo Srbije. Prema istraživanjima S. Milinkovića (1983) vrtna kultu­ra u Srbiji se razvi­ja­la u pet osnovnih istorijskih perioda:
1. Period srednjevekovne srpske države, od 10. veka do pada Beogra­da pod tur­sku vlast, 1521. godine
Kako su manastiri bili glavni centri razvoja kulture, to se preko njiho­v­og razvoja i uređivanja može pratiti razvoj pejzažne arhitekture u Srbiji. Skoro svi manastirski kom­pleksi locirani su na veoma pažljivo izabra­n­im loka­ci­jama, za koje su prevashodnu ulogu imale pejzažne karakte­ristike pro­­stora. Najčeće su to izolovani punktovi, uglav­nom u rečnim dolinama i iz­u­zetno bogatim i očuvanim šumovitim krajevima.

2. Period turske dominacije, od 1521. do 1804. godine.
Zelenilo preovlađuje u slici grada, ali najveći deo zauzimaju domaći vrt­ovi. Oni su ograđeni visokim zidovima i predstavljaju sasvim intimni prostor. Ja­­v­nog zelenila u turskim naseljima ima vrlo malo, uglavnom u pročelju dža­mija, ili uz neke javne objek­te, na grobljima duž potoka i reka.
Period XVIII veka i dalje obuhvata kulturno umetničke veze Beograda sa Evro­pom, što utiče na trgovačka kretanja, privredni razvoj, politička komu­niciranja, tj. to je period uspona evropskih gradova kao urbano-planskih tvo­re­vina pa su se kroz pome­nute veze i kretanja u Beogradu unosili elementi ur­ba­nizma, kao gradske planer­ske discipline, koja je u Evropi u to vreme cve­ta­la. U to doba se učvršćuju narodne tra­­dicije građana, rekreativni običaji, navi­ke izlaženja u prirodu o praznicima, vašarima, pana­đu­rima i sl. Sve je to imalo odraza na razvijanje novog urbanog lika grada. Formirale su se čitave grad­ske četvrti obojene novim načinom života, nicale su nove mahale, nasta­ja­la iz­le­t­nička mesta u bližoj i daljoj okolini grada.
U periodu od 1717-1739. godine pod austrijskom vlašću Beograd me­nja lik. Varoš se deli na srpski deo i nemački deo –  današnji Dorćol. Međutim tek pos­le prvog srpskog ustanka će doći do novog urbanog preuređenja gra­dova.
3. Period obnovljene srpske države, od 1804. do 1914. godine
Ovde se ističe da Srbija, početkom 19 v., teži da izađe iz kulturne i ekonomske zaostalosti i da ublaži velike razlike između razvijenih evropskih država i opustošene Srbije sa njenim neuređenim i zapuštenim palankama. 

Porušena i popalјena naselјa ponovo se obnavlјaju na principu totalne rekon­strukcije starih varoši, da bi se što pre izbrisalo nasleđe turskog feudalnog poretka i stvorili novi životni uslovi za bolјi i humaniji život lјudi. Naselјa se planiraju u ortogo­nalnom sistemu, grade se mnogi javni objekti okruženi zelenilom. Pijace se pretvaraju u parkove i skverove. U ulicama se podižu drvoredi. 
U Srbiji se javlјaju značajniji teorijski i praktični radovi iz oblasti urbanizma i podizanja gradskog zelenila. Veoma velik značaj ima pojava i rad prvog srpskog teo­re­tičara urbanizma Emilijana Josimovića čiji je veliki poduhvat u oblasti urbanizma bila rekonstrukcija starog Beograd, koja je prvenstveno brisala zaostalu orijentalnu regula­ciju ulica, a trasirala put novoj komunalnoj delatnosti, postavivši čvrste osnove novoj urbanoj kulturi. Tako, u regulacionom planu Beograda od 1867 godine, Josimović daje konkretan predlog za formiranje sistema zelenila koji bi se sastojao od zelenih poja­seva oko grada i unutrašnjeg zelenila koje bi alejama bilo povezano sa zelenim poja­som.
4. Period između dva svetska rata, od 1914. do 1941. godine
U ovom periodu intenzivno se nastavlјa podizanje parkova i drugih zelenih povr­šina kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima Srbije. Razvojem industrije i pove­ćanim naselјavanjem, dolazi do gušće izgradnje, postepeno iščezavaju bašte, a dvo­rišta i zelenilo u njima. Higijenske prilike u gradu se sve više pogoršavaju. Preuređuje se park na Studentskom trgu, rekonstruiše se Kalemegdan i mnogi već podignuti par­kovi u Beogradu.

Izgradnja i uređenje banjskih parkova je u toku, uklјučujući i skverove i trgove.
5. Period za vreme i posle II svetskog rata, od 1941. godine do danas
U toku rata, došlo je do velikih oštećenja što se odrazilo i na ukupan fond zele­nila. Najveće akcije u podizanju i obnovi zelenih površina, posle rata, bile su u Beogra­du. Pored rekonstrukcije postojećih, učinjeni su veliki napori na izgradnji novih objekata i to: Park Tašmajdan, Terazijska terasa, Stara Zvezdara, Savski park, Spomen groblјe, zatim, zelenilo u stambenim naselјima. U tom kontekstu, obrađeni su „Zeleni prostori Novog Beograda“, „Park mira i prijatelјstva“, Park „Kej“ – Savski park, „Park“ oko zgra­de bivšeg SIV-a, „Spomen park „Šumarice“ u Kragujevcu, te Memorijalni park „Ja­jinci“. Sledi „Čačalica“ – Memorijalni park grada Požarevca, potom, Park šuma „Bubanj“ u Nišu koji izaziva bezbroj asocijacija, od izletničkih do patriotskih i istrojskih. Ovde spada i Spomen park u Sremskoj Mitrovici obrađen u „prostor kao spomenik“. Posebno se sa umetničke strane odlikuje Spomen park „Slobodište“ u Kruševcu, čije se glavno kompoziciono rešenje sastoji u modelovanju relјefa i čistim travnim površinama koje taj relјef potenciraju sve to dopunjeno skulptorskim elementima od kamena. Vredi istaći i Spomen park „Brdo mira“ u Gornjem Milanovcu koji ima poseban značaj kao istorijski, kulturni i rekreativni predeo sa istaknutim memorijalnim karakterom.

6. Turistička i rekreativna područja
Poglavlje 6. prikazuje „Rekreaciju u Srbiji u 19 i početkom 20 veka“. Do polovine 19 v. rekreacija Beograđana je najčešće bila vezana za kuću, odnosno kućni vrt. Grad, u to vreme nije bio opremlјen javnim objektima za rekreaciju. Kolektivni oblici rekreacije koji su se u to vreme upražnjavali, uglavnom su bili izlasci u prirodu u tradicionalne dane, nekoliko puta godišnje. 

Polazeći od sve većih potreba za korišćenjem slobodnog prostora u kome se čovek može relaksirati i obnoviti svoju psihofizičku energiju, park šume i zaštitne šume sa livadskim prostorima dobijaju suštinski značaj za rekreaciju, racionalni i humani život savremenog društva i pojedinca, koji žive u veštački stvorenom ambijentu grado­va i industrijskih centara. 
Organizacija rekreacionih teritorija nije moguća bez određenih potencijalnih mo­gućnosti prirodnog predela, njegove izdržlјivosti na rekreaciona opterećenja, povezana sa određenom tendencijom funkcionalnog kroišćenja – odmorom u šumskoj sredini, u vodi, na livadama i u kombinacijama različitih komponenti prirodne sredine.
Monografija prikazuje i „Značaj i uticaj vodenih površina na organizovanje rekre­acije“ gde su obrađeni rekreativni centri na vodi kao što su „Ada Ciganlija“ sa svim njenim prirodnim i stvorenim potencijalima, zatim, „Veliko ratno ostrvo“ i „Ada Huja“.
Takođe su  obrađeni su „Značajni stvoreni prirodni i rekreativni resursi u Srbiji“ kao: „Oplenac“ – mauzolej dinastije Karađorđević, te park-šuma „Borjak“ u Vrnjačkoj Banji, Memorijalni park „Tršić“, te „Carska bara“ – rezervat prirode i zaštićeno dobro i „Zasavica“ kao specijalni rezervat prirode, kao i „Obedska bara“. 

Veliku zahvalnost dugujem recenzentima ove knjige: Prof. dr Dobrivoje Toško­vić, nau­­čni savetnik i redovnom član Akademije inženjerskih nauka Srbije i Prof.dr Nađi Kurtović, red.prof. Arhitektonskog fakulteta u Novom Sadu, koji su mi ukazali na neke propuste i nedorečenosti, koje sam uspela da u potpunosti ot­klonim. „Pisac je sebi po­s­tavio težak zadatak (i uspeo da ga dobro reši): da svestrano i produblјeno rasvetli materiju pejzažne baštine Srbije, kako po gradovima, tako, i u širim prostornim celi­na­ma i, da prikaže šta je u njima specifično a šta zajedničko“ (Prof. dr Dobrivoje Toško­vić). Reč je o kulturnoj pejzažnoj baštini, koja je, koliko složena, toliko, malo istražena oblast.

Ljiljana Vujković

Knjiga se može poručiti kod autora, telefon: 064-2422584 ili na mejl: ljiljanav19@gmail.com .