Rezultati ankete

Radi sticanja uvida u pogled stručne javnosti na aktuelnu temu projekta „Evropska strategija zelene infrastrukture – mogućnosti primene u Srbiji“ Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije je sprovelo elektronsku anketu.

Anketa je realizovana sa ciljem da oceni nivo informisanosti stručne javnosti o Strategiji zelene infrastrukture i dodatno ispita mišljenje stručnjaka o mogućnostima njene primene kroz plansku i zakonsku regulativu Republike Srbije.

Na osnovu odgovora 96 anketiranih stručnjaka, različitih oblasti rada, možemo zaključiti sledeće:

Većina ispitanika je upoznata sa Evropskom strategijom zelene infrastrukture, pri čemu dominira odgovor o delimičnoj upoznatosti (49,5%). Uzimajući u obzir uslove prakse u Srbiji, čak i delimična upoznatost se može smatrati solidnom informisanošću stručne javnosti, a posebno ohrabrujuće ispravno, multidisciplinarno gledanje na problematiku zelene infrastrukture, iskazane kroz odgovore o zakonskoj i planskoj regulativi.

Vezano za pitanja legislative, većina anketiranih smatra da bi bilo korisno definisati potpuno novi Zakon o zelenoj infrastrukturi, mada nije zanemarljiv i broj onih koji su mišljenja da bi zelenu infrastrukturu trebalo integrisati u neki od postojećih zakona, odnosno u većinu relevantnih, što je dominantan odgovor na pitanje o tome u koji od postojećih zakona bi trebalo integrisati zelenu infrastrukturu ukoliko nije moguće doneti poseban zakon.

Jasne većine od preko 50% su dobili odgovori, u sklopu pitanja vezanih za planiranje zelene infrastrukture, gde dominira mišljenje da je pristup potreban kako na nacionalnom nivou, tako i na nivou gradova i opština, a da samo planiranje treba da bude u kombinaciji nezavisne sektorske celine, paralelno sa uključivanjem u relevantne sektorske teme (čak 83% odgovora).

Uz jasnu opredeljenost ispitanika da je potrebno zakonski regulisati ovu oblast, možemo zaključiti i da je izrada istoimene publikacije u okviru realizacije projekta „Evropska strategija zelene infrastrukture – mogućnosti primene u Srbiji“ neophodan i logičan korak ka redefinisanju legislativnog okvira pitanja zelene infrastrukture.

Kompletan prikaz rezultata ankete biće objavljen u okviru publikacije i predstavljen putem predstojeće online prezentacije.

Zahvaljujemo se svima koji su popunjavanjem ankete dali svoj doprinos u realizaciji projekta.