Licence

Kao i u mnogim drugim zemljama, i u Srbiji je za neke poslove pejzažne arhitekture neophodno posedovanje licence. Licenca je dokument koji predstavlja potvrdu profesionalnog iskustva i daje pravo i odgovornost inženjerima da rukovode određenim poslovima. Pejzažni arhitekti u Srbiji imaju pravo na licence odgovornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Pitanje licenci u Srbiji je regulisano Zakonom o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11). Ovim Zakonom je predviđeno postojanje Inženjerske komore Srbije koja okuplja inženjere raznih struka koji se bave uređivanjem prostora i koji ispune određene uslove za dobijanje licenci.

Za dobijanje licence potrebno je:

 • univerzitetsko obrazovanje,
 • odgovarajuće radno iskustvo (za projektante i izvođače tri, a za planere i urbaniste pet godina),
 • položen stručni ispit,
 • stručni rezultati (izrađeni planovi, projekti, izvedeni objekti i sl.),
 • preporuke od strane dva inženjera koji već poseduju licencu.

Na sajtu Inženjerske komore Srbije se mogu dobiti detaljnije informacije o uslovima za dobijanje licence.

Inženjerska komora Srbije inženjerima pejzažne arhitekture koji ispunjavaju navedene uslove može izdati neke od sledećih licenci:

 • Licenca 100: Odgovorni prostorni planer;
 • Licenca 201: Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova;
 • Licenca 373: Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora;
 • Licenca 474: Odgovorni izvođač radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora.

Tokom 2012. godine su usvojeni opisi svih licenci u Inženjerskoj komori Srbije, iz koga se mogu izdvojiti opisi licenci 373 i 474, koji su predviđeni za poslove pejzažne arhitekture.

Licenca 373: Odgovorni projektant za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora

Opis delatnosti:

Izrada projekata pejzažnoarhitektonskog uređenja otvorenih prostora, kao što su: parkovi, gradski vrtovi, otvoreni rekreativni prostori, šetališta, izletišta, pjacete i trgovi, otvoreni prostori stambenih blokova, hotelski vrtovi, dvorišta škola, bolnica, dečijih i sl. ustanova, zaštitni zeleni pojasevi, zelenilo saobraćajnica, groblja, botanički i zoo-vrtovi, krovni vrtovi, kućni vrtovi, projekti biodekoracija enterijera i sl.

U okviru navedenih tipova prostora projekti podrazumevaju:

 • oblikovanje reljefa – nivelisanje terena, komunikacija i rešavanje površinske drenaže;
 • projektovanje vodenih elemenata (veštački potoci, slapovi, vodeni biotopi, fontane i sl.);
 • projektovanje zelenila i izbor vrsta biljaka;
 • projektovanje sanacije i rekonstrukcije zaštićenih objekata vrtno-parkovskog i prirodnog nasleđa;
 • projektovanje vrtnih i parkovskih staza i platoa;
 • projektovanje fudbalskih, golf i drugih travnatih sportskih terena sa drenažnim i zalivnim sistemom;
 • projektovanje malih vrtno-parkovskih objekata (pergola, objekata za dečiju igru, otvorenih mini amfiteatara, stepenica, česmi, ograda, kapija i sl.);
 • projektovanje sistema za zalivanje zelenila;
 • projektovanje – dizajn parkovskog i urbanog mobilijara i njegova prostorna i funkcionalna organizacija (klupe, žardinjere, kandelabri, oprema za dečiju igru i sl.).
 • izrada projekata za rekultivaciju jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija.

Licenca 474: Odgovorni izvođač radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora

Opis delatnosti:

 • Izvođenje pripremnih i sanitarnih radova na seči i krčenju drveća, žbunja, uklanjanju korova, vađenju panjeva i sl.;
 • Izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i površinskog odvodnjavanja;
 • Izgradnja parternih elemenata (podloga, zastora, ivičnjaka, rigola i slivnika za staze, platoe i sportske terene);
 • Izgradnja ili ugradnja malih vrtno-parkovskih objekata (pergola, senika, stepenica, rampi, ograda, česmi, fontana i sl.);
 • Ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara-opreme;
 • Ugradnja sistema za zalivanje zelenila;
 • Agrotehnička priprema zemljišta (supstrata);
 • Sadnja i setva biljaka;
 • Zasnivanje travnjaka na parkovskim površinama, parkinzima i sportskim terenima (fudbal, golf i dr.);
 • Izvođenje radova obnove parkovskog i prirodnog nasleđa (zaštite, sanacije, konzervacije, rekonstrukcije i sl.);
 • Izvođenje radova na rekultivaciji jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija.

Kompletnu odluku o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije možete pronaći ovde:

Odluka_o_vrstama_licenci_IKS-2012.doc