Održana sednica Skupstine UPA Srbije

Skupština UPA Srbije održana je u subotu 23.02.2008 . godine sa početkom u 11 časova u Velikoj sali Šumarskog fakulteta, Ul. kneza Višeslava 1. u Beogradu. Na sednici Skupštine je prisustvovalo 32 člana sa potpisanom pristupnicom UPAS-a, čime je ispunjen kvorum za održavanje sednice. Sednici su prisustvovali i studenti kao gosti i budući članovi Podmlatka Udruženja pejzažnih arhitekata.

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika prethodne sednice Skupštine;
  2. Usvajanje Dnevnog reda;
  3. Dodela zahvalnica;
  4. Prezentacija – Izveštaj o radu UPAS-a 2004-2007;
  5. Informacije o polaganju stručnog ispita;
  6. Podmladak UPAS-a;
  7. Usvajanje odluke o pristupanju Savezu inženjera Srbije;
  8. Izbori za nove članove Upravnog i Nadzornog odbora UPAS-a;
  9. Razno.

1. Usvojen je zapisnik prethodne sednice Skupštine od 23. novembra 2006.;

2. Usvojen Dnevni red za ovu Skupštinu.

3. Predsednica UPAS-a, Anđelka Jevtović, uputila je dobrodošlicu svima, a posebno studentima pejzažne arhitekture koji su pomogli realizaciju Drugog Salona pejzažne arhitekture i naglasila da su u proteklom periodu postignuti uspesi i veliki rezultati UPAS-a. Zatim su dodeljene Zahvalnice studentima, a kao zaslugu u radu i posebnom zalaganju u Udruženju, dodeljena je i Zahvalnica članu Upravnog odbora, Draganu Vujičiću.

Studenti koji su dobili zahvalnice su: Ana Matović, Vesna Gvozdenov, Nevena Pantović, Jovana Kovačević, Milena Lakićević, Ivana Tomašević, Senka Milanović, Ema Đorđević, Jelena Milojević, Jasmina Jakšić, Predrag Stakić, Jovana Stevanović, Milena Stefanović, Marija Mitrović, Dragana Čavlović, Gordana Petrović, Ljiljana Kostadinović, Marija Perković, Vesna Maksimović

4. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa radom Udruženja u protekle 4 godine kroz zanimljivu prezentaciju koju je pripremio Dragan Vujičić, sa kratkim osvrtom na istorijat Udruženja i pejzažne arhitekture, a prvenstveno zbog prisutnih mlađih budućih članova.
Sekretar Udruženja, Zlata Šipovac, izvestila je prisutne o finansijskom izveštaju u protekloj godini i naglasila da je od velike važnosti plaćanje godišnje individualne kao i kolektivne članarine, jer je to, pored donacija, osnovni vid prihoda Udruženja (UPAS je do tog momenta brojalo 198 članova sa potpisanom pristupnicom od kojih je 64 člana platilo članarinu prošle godine). Udruženje kao punopravni član EFLA/IFLA plaća godišnju članarinu tim udruženjima, u visini od 1248€.

Od većih donacija i sponzorstava, Zlata Šipovac je navela i imena tih organizacija i firmi koje su pomogle da Udruženje ostvari niz akcija i događaja za koje je naravno bilo potrebno i novčanih sredstava.To su: JKP “Zelenilo” Beograd,NIS “Jugopetrol”, Skupština grada Beograda, Inženjerska komora Srbije, Urbanistički zavod Beograda,”Prokupac” Beograd.

Predsednica UPAS-a Anđelka Jevtović je istakla da je zadovoljna dosadašnjim rezultatima i naglasila da je vrlo važno da se potrudimo i da ovakvu energiju i potencijal koji ima Udruženje iskoristimo i pomognemo da ono još bolje funkcioniše i radi.

5. Stručni ispiti koji su se do sada polagali u Savezu inženjera Srbije, prelaze u domen Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Kao kolektivni član Saveza inženjera Srbije (SIS) od 19.novembra 2007., naše Udruženje je pokrenulo pitanje polaganja stručnog ispita, zbog problema neodržavanja istog u poslednje dve godine, i predložilo da se svi poslovi oko organizovanja ispita i samo polaganje, prebaci u Udruženje, što je Savez inženjera Srbije i odobrio i omogućio da se već u junskom roku održi polaganje. Sve informacije u vezi stručnog ispita, prisutnima je rečeno da mogu dobiti u kancelariji UPAS-a ili na sajtu SIS-a.

6. Andreja Tutundžić, kao predstavnik Komisije za međunarodnu saradnju i, kao od skora potpredsednik u EFLA – Evropskog udruženja pejzažnih arhitekata, za oblast obrazovanja u pejzažnoj arhitekturi, upoznao je Skupštinu sa predlogom da se u okviru UPAS-a, formira Podmladak UPAS-a koji bi okupio sve mlade i ambicione studente koji žele da rade na popularisanju i promovisanju pejzažne arhitekture i u svojim akcijama i organizovanju različitih događaja i aktivnosti. Predloženo je da naziv ovog Podmlatka bude PUPA-Podmladak udruženja pejzažnih arhitekata. Članovi PUPA bi Udruženju pružali pomoć i oko pisanja tekstova za časopis MAPA, uređivali sajt, forum, učestovovali na izradi UPAS news… Udruženje bi se tako “osvežilo” novim snagama i idejama, a napomenuto je da je Udruženje i do sada dobijalo najveću pomoć i podršku upravo od studenata, a PUPA bi zauzvrat bila oslobođena plaćanja članarine prve godine, koristila bi prostor – kancelariju za neke svoje aktivnosti i niz drugih “administrativnih” povoljnosti, a kao prvenstvenu pogodnost, istaknuto je dobijanje informacija koje se tiču pejzažne arhitekture i na domaćem nivou kao i na internacionalnom planu. Anđelka je predložila da Podmladak Udruženja (PUPA) izabere svog predstavnika, koji će, najverovatnije, dolaziti na sastanke UO i učestvovati u radu.

7. Javnim glasanjem usvojena je Odluka kojom je Udruženje pejzažnih arhitekata primljeno u Savez inženjera Srbije 19. novembra 2007. godine.

8. Nakon predlaganja novih kandidata i odstupanja nekih članova UO koji nisu mogli da učestvuju u radu UO prvenstveno zbog toga što žive van Beograda, ili nisu bili ni na jednom sastanku UO, u Skupštini UPAS-a javnim glasanjem, jednoglasno je potvrđen mandat dosadašnjem rukovodstvu i izabrani su novi članovi predsedništva.

Za reč se javila Olja Milosavljević, kako bi podržala predlog da ovakav sastav predsedništva ostane i da će ona uvek biti aktivni član Udruženja, ali da nije u mogućnosti da kao član UO dolazi na sastanke i aktivno učestvuje u radu i predložila da na njeno mesto dođe neko drugi. Tanja Trpeski (zaposlena na Aerodromu “Nikola Tesla) se predstavila i izjasnila da bi želela aktivno da se bavi i preložila da se uključi u predsedništvo. Ljiljana Tubić (zaposlena u JKP “Zelenilo” u birou za projektovanje), koja se ranije uključila u rad Udruženja i aktivno radila, izrazila je želju da i zvanično uđe u Upravni odbor. Pošto Mirjana Šuljmanac-Šećerov živi u Novom Sadu, ni jednom nije bila na sastancima UO, predlog je da se njeno mesto u UO zameni nekim novim članom. Za reč se javila Ljiljana Plemić i predložila da Darinka Novčić (zaposlena u JKP “Zelenilo” u birou za projektovanje) bude sledeći novi član UO koji će se pridružiti radu UPAS-a, što je Darinka i izjasnila se da i ona rado prihvata da radi i u stručnom delu pomogne Udruženju. Ljiljana Plemić je predložila da koleginica Milica Mihailović bude član Upravnog odbora – obzirom da ima iskustva u struci, pošto radi na održavanju u Kompaniji ICG, Hotel Kontinental – što je Milica, kao i prisutni, prihvatila.

Dosadašnji članovi rukovodstva su:
Upravni odbor: Anđelka Jevtović (predsednik), Dragan Vujičić, Uroš Brzaković, Dušan Todorović, Branislava Milićević, Olja Milosavljević, Mirjana Šuljmanac-Šećerov

Nadzorni odbor: Biljana Glamočić, Radmila Ostraćanin, Andreja Tutundžić

Profesionalna agencija: Velimir Ćerimović (predsednik), Mirjana Sekulić, Ljiljana Plemić, Miloš Stajić

Zaključak je da su prisutni jednoglasno podržali mandat Anđelki Jevtović (predsednik), Draganu Vujičiću, Urošu Brzakoviću, Dušanu Todoroviću, Branislavi Milićević, Biljani Glamočić, Radmili Ostraćanin, Andreji Tutundžiću, Velimiru Ćerimoviću i Ljiljani Plemić, i jednoglasno izabrali nove članove: Ljiljanu Tubić, Darinku Novčić, Tanju Trpeski i Milicu Mihailović.

Predlog je da se novi članovi na sledećem sastanku Upravnog odbora izjasne i budu izabrani na kom mestu će dalje raditi da li u Upravnom odboru ili u Profesionalnoj agenciji. Ostali prisutni su obavešteni da svako ko želi da se priključi radu, može da se prijavi kod Zlate Šipovac, u kancelariji UPAS-a i izjasni se u koju Komisiju želi da se uključi.Anđelka Jevtović je istakla da će program rada i aktivnosti UPAS-a za 2008. godinu izložiti na sledećem sastanku UO i da će taj program biti na sajtu UPAS-a i na Forumu, tako da će svi biti upoznati sa daljim radom i akcijama.

Za reč se javio predsednik Profesionalne agencije-Centar za kulturno-parkovsko nasleđe, Dr Velimir Ćerimović koji je istakao značaj kulturno-parkovnog nasleđa Srbije, ali i činjenicu da se malo vodi računa o zaštiti, čuvanju, oplemenjivanju, rekonstrukciji, restituciji, rekompoziciji, restauraciji, revitalizaciji objekata vrtnog, parkovnog, ambijentalnog, predeonog i pejzažnog graditeljstva kao i o tome da se mora veća pažnja posvetiti pravilnoj terminologiji, Predsednica Anđelka Jevtović je predložla da na tu temu održi jedno predavanje koje su prisutni podržali i pozdravili.

Dr Velimir Ćerimović je dodao da svako ko se uključi u rad, može da očekuje dosta posla, pohvalio rad Foruma i pozvao da se još više članova priključi akcijama Udruženja.

9 . Pod tačkom “razno” nije bilo posebne diskusije.

Sednica Skupštine UPAS-a završena je oko 13.30 časova.

U Beogradu, 23. 02. 2008.
Zapisnik sastavila: Zlata Šipovac
Predsednica UPA Srbije Anđelka Jevtović