Statut Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

У складу са одредбама чланова 12. и 78. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр. 51/2009 и 99/2011), као и на основу члана 40. Статута Удружења пејзажних архитеката Србије, на седници Скупштине Удружења пејзажних архитеката Србије одржаној 22.12.2016. усвојен је следећи

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА

СРБИЈЕ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење пејзажних архитеката Србије (у даљем тексту УПАС) је независно и непрофитно удружење стручног, професионалног и друштвеног карактера основано ради остваривања циљева у области пејзажне архитектуре.

УПАС је добровољна организација пејзажних архитеката Србије заснована на личном опредељењу и учлањењу чланова, основанa на неодређено време и отворена за сарадњу са другим удружењима и савезима, стручним организацијама, привредним друштвима и институцијама на бази међусобног уважавања и самосталности у раду.

Члан 2.

Назив удружења је: УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА Србије.

Скраћени назив удружења је УПАС. Седиште Удружења је у Београду. Делатност УПАС је на целој територији Србије.

Приликом сарадње са иностраним организацијама назив удружења је: Serbian Association of Landscape Architects

Скраћени назив удружења на енглеском језику је SALA.

УПАС је колективни члан СИТС – Савеза инжењера и техничара Србије.

УПАС је колективни члан Интернационалне федерације пејзажних архитеката – IFLA (International Federation of Landscape Architects) и IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects – European Region).

Члан 3.

Удружење пејзажних архитеката има статус правног лица.

УПАС има симбол визуелног идентитета, односно знак и логотип који утврђује Управни одбор.

 

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 4.

Основни циљ УПАС је афирмација, унапређење и заштита статуса пејзажне архитектуре као професије у оквиру друштвених и културних токова у Србији.

Члан 5.

Ради остваривања основног циља задаци УПАС су:

– Окупљање и професионално и друштвено организовање пејзажних архитеката, односно стручних институција, чланова удружења, које се баве делатношћу пејзажне архитектуре, ради остваривања заједничких интереса и циљева;

– Aфирмација креативно-стваралачког рада у сфери пејзажне архитектуре;

– Aфирмација и заштита темељних вредности, интереса и положаја пејзажне архитектуре у друштву, кроз промоцију хуманих, стручних, научних и уметничких аспеката пејзажне архитектуре у свим областима струке као што су: заштита и унапређење предела и природних ресурса, заштита животне средине, очување културне баштине и пејзажних вредности простора, планирање и уређивање предела, планирање рекреативних подручја, планирање и пројектовање урбаних отворених простора, пејзажни и урбани дизајн, развој пејзажне и вртне културе, унапређење делатности пејзажног инже¬њеринга и менаџмента, афирмација савремених практичних и теоријских достигнућа струке и тд;

– Инспирисање и подстицање стваралаштва пејзажне архитектуре кроз организацију и спровођење свих врста конкурса за добијање идејних решења, изложби, конференција и семинара, издавачке делатности, праћења страних достигнућа и др;

– Заштита друштвене и стручне самосталности и осигурање услова за обављање професије, као и заштита ауторских права пејзажних архитеката, односно заштита и афирмација професионалних интереса и стручног статуса чланова УПАС, на целом подручју на ком удружење делује;

– Праћење извршења права и обавеза својих чланова, посебно са становишта професионалног кодекса пејзажних архитеката;

– Међусобна размена стручних, научних, методолошких и практичних знања и искустава пејзажних архитеката кроз развијање организованог информисања чланова и шире стручне јавности, као и размена искустава са представницима других струка;

– Пружање колегијалне помоћи својим члановима, стална брига о њиховом усавршавању;

– Сарадња са међународним организацијама пејзажних архитеката, као и домаћим и међународним удружењима сродних струка;

– Организовање учешћа у припреми и доношењу закона и подзаконских аката од значаја за струку;

– Учествовање у развоју стручно-научне и стручно-уметничке делатности и унапређењу образовања из области пејзажне архитектуре заједно са образовним и научним установама и привредом;

– Деловање у области туризма, екотуризма, омладинског активизма, спорта, културе;

– Подстицање активности чланова у мултидисциплинарном приступу климатским променама и одрживом развоју;

– Регистровање активности чланова УПАС на пољу стручног и друштвеног деловања и додела одговарајућих награда и признања за успешна достигнућа у области пејзажне архитектуре;

– Реализовање осталих задатака УПАС у складу са Статутом и Програмом удружења.

III ЧЛАНСТВО

Члан 6.

Чланство у УПАС је добровољно за све пејзажне архитекте Србијe који испуњавају Статутом предвиђене услове.

О пријему у чланство одлучује Управни одбор УПАС на лични захтев кандидата, а у сагласности са Правилником о пријему чланова.

Незадовољан одлуком УО УПАС кандидат се може жалити Скупштини УПАС која доноси коначну одлуку.

Члан 7.

Чланови Удружења могу бити индивидуални, чланови-правна лица, придружени и почасни.

Индивидуални чланови могу бити сви пејзажни архитекти са минимум четири године академског образовања, односно 240 ECTS бодова стечених на универзитетима у Србији, као и пејзажни архитекти који су дипломирали на универзитетима ван Србије, акредитованим од стране IFLA Europe. О пријему пејзажних архитеката који су дипломирали на универзитетима ван Србије, а нису акредитовани од стране IFLA Europe, одлучује Комисија коју по потреби формира Управни одбор. Индивидуални чланови могу бити само држављани Републике Србије, са пребивалиштем у РС.

Чланови-правна лица (колективни чланови) могу бити сва правна лица која се баве делатношћу пејзажне архитектуре, или из својих пословних разлога подржавају рад УПАС. Колективни чланови немају право да бирају и да буду бирани у органе Удружења. Односи УПАС са својим колективним члановима се регулишу посебним Правилником.

Статус придруженог члана могу имати пејзажни архитекти држављани РС без пребивалишта на територији РС, пејзажне архитекте страни држављани са пребивалиштем на територији РС, који на основу свог захтева и посебне одлуке Управног одбора УПАС, могу да буду чланови УПАС, без могућности да буду интегрисани у радна тела УПАС.

У статус придруженог члана прелазе и индивидуални чланови неизмиривањем чланских обавеза описаних у члану 10. Статута.

Почасни чланови могу бити личности од посебног друштвеног или професионалног угледа. Почасне чланове предлажу чланови УПАС, мишљење о томе даје УО УПАС, а промовише их Скупштина УПАС. Почасни чланови не могу бити бирани у органе Удружења, нити гласати за избор њихових чланова.

Сви чланови Удружења имају право непосредног учешћа у раду Удружења кроз упућивање предлога или примедби на рад органа УПАС.

Члан 8.

Права индивидуалних чланова Удружења пејзажних архитеката су:

– да проширују и усавршавају своје стручно знање,
– да учествују у стручним и другим активностима Организације и дају свој стручни допринос,
– да остварују увид у рад Организације, да се изјашњавају о њеном раду и да предлажу мере за бољи и савременији рад Организације,
– да имају право гласа, да бирају и буду бирани у органе Удружења,
– да траже и уживају заштиту својих права, у складу са Статутом УПАС,
– да се користе повластицама које је организација у могућности да им пружи,
– да иза свог имена и звања могу написати „члан УПАС“.

Обавеза сваког индивидуалног члана је да потпише приступницу – изјаву којом прихвата Статут УПАС, одлуке и акта донесена на основу Статута, као и Професионални кодекс пејзажних архитеката.

Члан 9.

Дужности индивидуалних чланова УПАС:

– да раде на остваривању циљева и задатака Удружења пејзажних архитеката,
– да усавршавају и развијају мултидисциплинарност струке, да негују заједнички рад на унапређењу стручне размене искуства и општег научног и уметничког развоја струке,
– да се придржавају одредаба Статута и осталих аката Организације,
– да поштују Кодекс Удружења пејзажних архитеката и одлуке Суда части,
– да спроводе у дело одлуке и закључке органа УПАС,
– да учествују у стручним активностима Удружења пејзажних архитеката,
– да редовно подмирују своје чланске доприносе.

Члан 10.

Висину чланарине утврђује Управни одбор УПАС, а усваја Скупштина на заседању пре почетка нове календарске године.

Чланарина је бесплатна за све нове индивидуалне чланове у првој календарској години након дипломирања, у којој уживају сва права и обавезе.

Индивидуална чланарина за незапослене и пензионисане колеге, утврђује се као 50% од износа индивидуалне чланарине за запослене.

Индивидуална чланарина за колеге запослене код члана-правног лица (колективног члана) УПАС, утврђује се као 50% од износа индивидуалне чланарине за остале запослене.

Чланарина у УПАС се уплаћује једанпут годишње до краја септембра за текућу годину.

Неизмиривањем чланских обавеза до краја септембра текуће године чланови губе право гласа на редовним и ванредним заседањима скупштине УПАС, а неизмиривањем у трајању од две узастопне године прелазе у статус придруженог члана.

Повратак у статус индивидуалног члана је могућ након измирења свих заосталих чланских обавеза.

Члан 11.

Чланство у УПАС престаје:

– вољом члана УПАС,
– смрћу,
– искључењем, уколико прекрши Професионални кодекс УПАС,
– престанком рада УПАС,
– услед неизмиривања заосталих чланских обавеза ни у периоду од две године након преласка у статус придруженог члана.

Повратак у чланство и статус индивидуалног члана је могућ након измирења свих чланских обавеза, од истека последње чланарине до поновног стицања статуса члана.

О искључењу члана УПАС одлучује Скупштина УПАС, а на основу предлога Управног одбора.

 

IV ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Члан 12.

Удружење пејзажних архитеката је организовано по принципу јединствене организације на територији Србије. Чланови УПАС према потреби или по стручном афинитету, уз сагласност Управног одбора УПАС формирају градска, регионална или друга друштва или секције.

Ради стварања стручног подмлатка, УПАС подржава студенте пејзажне архитектуре који могу формирати своје организације у оквиру факултета на којима студирају – Подмладак удружења пејзажних архитеката (ПУПА), уколико су циљеви таквог удруживања исти као и циљеви УПАС. ПУПА остварује сарадњу са УПАС преко својих представника у комуникацији са Управним одбором УПАС.

Удружењем пејзажних архитеката управљају њени чланови преко својих представника у органима и телима УПАС који су изабрани од угледних чланова у складу са овим Статутом.

Члан 13.

Органи Удружења пејзажних архитеката су:

1. Скупштина,

2. Управни одбор,

3. Надзорни одбор,

4. Председник Удружења.

Поред претходног, у оквиру Удружења се формирају и:

5. Агенција за професионалну делатност,

6. Суд части.

Члан 14.

Скупштина је највиши орган УПАС и сачињавају је сви чланови Удружења. Сазива је Управни одбор према потреби, али најмање једном у току године.

На предлог Управног одбора или најмање 20 чланова Удружења пејзажних архитеката сазива се ванредно заседање Скупштине.

Седница Скупштине се заказује најмање 30 дана раније и чланству се упућује позив на сајту Удружења и путем електронске поште. До седнице се позив периодично понавља.

Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно најмање 20 чланова УПАС. Све одлуке скупштине су пуноважне уколико за њих гласа проста већина присутних чланова. Гласање је јавно.

Скупштина може одлучити да гласање буде тајно. Гласање је увек тајно приликом гласања за чланове органа УПАС.

Скупштина бира чланове органа УПАС и председника УПАС на следећи начин:

1. Информацију о престанку мандата појединих чланова органа УПАС или председника УПАС, објављује Надзорни одбор на сајту Удружења најкасније 30 дана пре одржавања изборног заседања Скупштине.

2. Истовремено се на сајт поставља формулар путем кога чланови УПАС предлажу кандидате за та места, по свом слободном мишљењу.

3. Сваки члан може да предложи највише једног кандидата за упражњено место у било ком органу УПАС.

4. Кандидат за место председника УПАС мора да буде предложен од најмање 5 чланова УПАС. Кандидати за места у осталим органима УПАС које бира Скупштина, морају да буду предложени од најмање 3 члана УПАС.

5. Предлагање кандидата се закључује 10 дана пре Скупштине.

6. Надзорни одбор сачињава листу пријављених кандидата, поставља је на сајт Удружења, штампа гласачке листиће.

7. На почетку изборног заседања Скупштине, Надзорни одбор бира трочлану Изборну комисију од присутних чланова УПАС са правом гласа. Кандидати за које се гласа не многу бити чланови Изборне комисије.

8. Гласање се обавља заокруживањем највише оноликог броја кандидата, колико је потребно за замену чланова којима је истекао мандат. Важећи је и листић на коме је заокружен мањи број кандидата од потребних, али се листић на коме је заокружен већи број кандидата од потребног броја, сматра неважећим.

9. Изборна комисија проверава гласачки материјал, спроводи гласање, обезбеђује тајност гласања, пребројава гласове, саопштава резултате гласања и о томе сачињава и потписује записник.

10. Сматра се изабраним онај кандидат за кога је гласало више од половине (проста већина) присутних чланова УПАС са правом гласа.

11. Ако већи број кандидата од потребног броја, добије просту већину важећих гласова, сматра се да су изабрани кандидати са највећим бројем гласова.

12. Уколико више кандидата добије једнак број гласова, гласање о тим кандидатима се одмах понавља.

13. Ако се у првом кругу гласања не изабере потребан број чланова органа за које се спроводи избор, прихватају се изабрани кандидати, а о преосталима са листе се гласа у другом кругу, до избора потребног броја.

14. Ако ни након другог круга не буде изабран потребан број чланова органа за које се спроводи избор, сматра се да Скупштина није била задовољна пријављеним кандидатима, па се поступак избора понавља за она места која су остала упражњена.

15. Скупштина може одлучити да понови гласање уколико се изрази сумња у исход гласања.

16. При избору председника УПАС, кандидати су дужни да, пре почетка гласања, презентирају свој програм рада у току мандата, са нагласком на првој години.

Члан 15.

Скупштина УПАС доноси и усваја:

– Статут;
– Програм рада;
– Финансијски план;
– Професионални кодекс;
– Општа акта којима се уређује састав и организација рада Суда части;
– Пословник о раду Скупштине и друга акта из пословања УПАС;
– Усваја извештаје Управног и надзорног одбора;
– Усваја годишњи финансијски извештај;
– Усваја Годишњи извештај о раду УПАС и његових органа;
– Образује комисије за вршење одређених послова;
– Доноси одлуку о колективном чланству у другим сродним организацијама и асоцијацијама у земљи и иностранству;
– Бира чланове Управног одбора, Надзорног одбора, Суда части, Председнике градских и регионалних одбора и председника Удружења пејзажних архитеката. Избор чланова Управног одбора, Надзорног одбора, Суда части и председника УПАС, врши Скупштина гласањем у складу са Статутом;
– Проглашава почасне чланове УПАС;
– Доноси Правилник о поступку и начину регистрације, заштите ауторских права и пружању посредничких услуга из области пејзажне архитектуре;
– Одлучује о удруживању у савезе;
– Одлучује о статусним променама удружења;
– Одлучује о престанку рада удружења Радом Скупштине руководи председавајући што је, по правилу, председник УПАС.

Члан 16.

Управни одбор УПАС се састоји од 7 чланова које бира Скупштина, и то:

– Председник УПАС, који је уједно и председник Управног одбора,

– Шест чланова УО.

Председници градских и регионалних друштава, руководилац Агенције за професионалну делатност и секретар УПАС чине проширени састав Управног одбора.

У проширени састав Управног одбора улазе и представници студентског подмлатка (ПУПА) уколико се одлучује о питањима од интереса за студентски подмладак.

Управни одбор бира из редова својих чланова заменика председника УПАС, тајним гласањем, апсолутном већином гласова.

Мандат чланова Управног одбора траје три године, са могућношћу избора за још један узастопни мандат.

Члан 17.

Управни одбор координира целокупан рад УПАС, спроводи одлуке и закључке Скупштине, циљеве и програмска начела, реализује финансијски план, именује чланове сталних комисија и секретара.

Управни одбор одређује представнике УПАС у одговарајуће органе и асоцијације од интереса за струку.

Управни одбор одлучује апсолутном већином гласова.

Члан 18.

Управни одбор доноси и усваја:

– Програм сарадње са другим асоцијацијама и организацијама;

– Правилник о рачуноводству;

– Правилник о путним трошковима;

– Правилник о раду Ауторског сервиса;

– Одлуке о висини накнада за пружене услуге;

– Одлуку о висини чланарине;

– Одлуку о организовању стручних скупова, изложби, радионица и сл.;

– Одлуку о одржавању седнице Скупштине;

– Општа акта која нису у надлежности Скупштине.

Члан 19.

Управни одбор утврђује предлоге:

– Статута Удружења;
– Програма рада Удружења;
– Финансијског плана;
– Извештаја о раду УПАС;
– Остала акта која усваја Скупштина.

Управни одбор формира следећа тела:

– Агенцију за професионалну делатност;
– Ауторски сервис;
– Комисију за међународну сарадњу;
– Комисију за законодавство;
– Комисију за развој стручног образовања;
– Комисију за социјалну и правну заштиту пејзажних архитеката;
– Комисију за доделу награда из области пејзажне архитектуре.

Управни одбор прати и координатора рад Комисија.

Члан 20.

Седнице Управног одбора сазива председник УПАС или заменик председника.

Управним одбором председава председник УПАС.

Седнице Управног одбора се одржавају најмање једном у два месеца.

Управни одбор сазива председник УПАС, а може бити сазван и на захтев Надзорног одбора или на захтев најмање 4 члана Управног одбора.

Редовна седница УО се заказује најмање 7 (седам) дана пре одржавања. Објављује се електронском поштом са утврђеним дневним редом. Дневни ред се може кориговати на самој седници УО сагласношћу чланова УО.

Члан 21.

Чланство у УО престаје:

– истеком мандата
– вољом члана
– на предлог председника УПАС услед неактивности или кршења професионалног кодекса. Одлуку о престанку мандата у том случају доноси Скупштина УПАС на седници.

Члан 22.

Надзорни одбор врши надзор над спровођењем Статута, Професионалног кодекса и осталих нормативних аката, као и контролу законитости рада УПАС у целини. Врши контролу финансијског пословања и надзире регистровану имовину УПАС.

Надзорни одбор чине три члана, од којих је један председник Надзорног одбора.

Надзорни одбор се састаје најмање једном у току године, пре редовне годишње седнице Скупштине.

Надзорни одбор подноси извештај Скупштини УПАС најмање једном годишње, приликом усвајања извештај о раду Удружења и годишњег финансијског извештаја.

Мандат чланова Надзорног одбора траје три године, са могућношћу избора за још један узастопни мандат.

Чланови Управног одбора, Суда части и Агенције не могу бити чланови Надзорног одбора.

Одлуке Надзорног одбора су пуноважне уколико за њих гласа већина чланова састава Надзорног одбора.

Члан 23.

Председник УПАС:

– Руководи радом Удружења и одговоран је за рад УПАС;
– Представља и заступа УПАС;
– Потписује службена акта и документа УПАС;
– Стара се о извршењу финансијског плана;
– Председава Управним одбором
– Утврђује предлоге аката које доноси Управни одбор;
– Остварује сарадњу са другим организацијама;
– Врши дужности и овлашћења пословодног органа у складу са законима;
– Стара се да се послови Удружења пејзажних архитеката обављају у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине, Управног одбора и других органа УПАС;
– Координира рад Управног одбора, Агенције за професионалну делатност и комисија.

Мандат председника УПАС траје три године, са могућношћу поновног избора за још један узастопни мандат.

Председник УПАС је обавезан да у року од годину дана по истеку мандата присуствује седницама Управног одбора и учествује у раду, али без права гласа.

Члан 24.

Заменик председника замењује Председника у одсутности. Обавља све поверене задатке Управног одбора и помаже Председнику у координацији рада у пословима УПАС.

Заменика председника бира Управни одбор из својих редова апсолутном већином чланова.

Члан 25.

Руководилац Агенције за професионалну делатност руководи Агенцијом, координира рад Комисија, помаже Управном одбору у извршавању постављених задатака, сарађује са сродним асоцијацијама и др.

Руководиоца Агенције за професионалну делатност бира Управни одбор апсолутном већином чланова. Руководилац Агенције за професионалну делатност мора бити индивидуални члан УПАС.

Члан 26.

Секретар УПАС помаже Председнику и Управном одбору у пословима управљања УПАС. Води текуће послове и стара се о извршењу свих донетих одлука у складу са Законом. Бави се финансијским и нормативним пословима и обавља друге поверене задатке УПАС.

Секретара бира Управни одбор апсолутном већином чланова. Секретар мора бити индивидуални члан УПАС.

Члан 27.

Агенција за професионалну делатност заступа опште интересе професије и посебне интересе чланова УПАС у складу са Статутом и Професионалним кодексом пејзажних архитеката.

Агенција се ангажује на: маркетингу УПАС, заштити ауторских права, изради законских и подзаконских и нормативних аката, организацији конкурса, издавачке и изложбене делатности.

Делатност Агенције се регулише посебним Правилником.

Члан 28.

Ауторски сервис УПАС, обезбеђује услове за несметано пословање члановима УПАС у делатностима за које је УПАС регистрован. За услуге Ауторског сервиса УПАС, чланови плаћају накнаду УПАС.

Пословање Ауторског сервиса УПАС се регулише посебним правилником, а у свему у складу са Статутом.

На челу Ауторског сервиса је руководилац кога одређује УО УПАС апсолутном већином чланова.

Члан 29.

Суд части се образује при УПАС као независан и самосталан орган који изриче мере због повреда пословног морала и добрих пословних обичаја чланова удружења.

Суд части је обавезан да штити и унапређује етичке норме пејзажноархи¬тектонске професије. Надлежан је за решавање свих питања повреде Професионалног кодекса пејзажних архитеката и нормативних аката УПАС.

Суд части може изрећи следеће мере:

– јавну опомену са објављивањем на седници Управног одбора,
– јавну опомену са објављивањем на седници Скупштине,
– јавну опомену са објављивањем у јавним гласилима,
– забрану учешћа у раду органа Удружења,

Суд части чине председник и четири члана чији је углед неприкосновен у струци.

За члана Суда части не може бити биран пејзажни архитекта који је у ранијем периоду био подвргнут санкцијама истог Суда, нити члан Управног одбора у том мандату. Рад Суда части регулисан је Правилником о раду Суда части.

Члан 30.

Комисија за доделу награда пејзажне архитектуре додељује награду УПАС за посебан допринос развоју пејзажне архитектуре као професије, уметности и науке.

Скупштина УПАС може да установи награду за животно дело, признања и друго.

Састав чланова Већа, начин и поступак додељивања награде пејзажне архитектуре регулисани су посебним Правилником.

 

V ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА

Члан 31.

Председник УПАС је заступник удружења у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника, заступа УПАС и потписује сва документа у име Удружења.

Управни одбор може донети одлуку о трећем заступнику, или о заступнику према потреби, који ће представљати УПАС у ограниченом временском трајању и за одређене прилике које су наведене у Одлуци Управног одбора.

VI ЈАВНОСТ РАДА

Члан 32.

Рад органа УПАС је јаван.

Изузетно, орган УПАС може одлучити да се седница одржи без присуства јавности.

Управни одбор и секретар УПАС се старају о редовном обавештавању чланства и јавности рада Удружења, непосредно или путем електронске поште, саопштењима за јавност, или путем сајта, преко интерних публикација или на други примерен начин.

Члан 33.

УПАС може имати своје гласило (сајт, часопис, билтен и сл.), чије се издавање утврђује посебним актом.

 

VII НАЧИН ФИНАНСИРАЊА УДРУЖЕЊА

Члан 34.

Финансијска средства за свој рад Удружење прибавља од:

– чланарине,
– добровољних прилога, донација и поклона,
– од државних органа – реализацијом одобрених програма од јавног интереса (у области заштите животне средине, одрживог развоја, културе, науке и образовања),
– од котизација за семинаре, стручне скупове, изложбе и сл.,
– прихода који се остварује од пружених услуга,
– других извора на законом дозвољен начин.

Средствима управља Управни одбор УПАС.

Вођење материјално-финансијског пословања уређује се Правилником о рачуноводству који доноси Управни одбор.

Члан 35.

Годишњи финансијски план реализује Управни одбор.

Налогодавац је председник УПАС, а у његовој одсутности је заменик председника.

Управни одбор овлашћује секретара као налогодавца за одређене финансијске послове.

Управни одбор подноси годишњи финансијски извештај кога усваја Скупштина УПАС.

 

VIII АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 36.

Ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, УПАС обавља делатности струковног удружења – 94.12., као што су: организовање седница органа удружења о стручним, програмским, статусним и организационим питањима од интереса за чланове и рад удружења; делегирање представника у одговарајуће организације ради утврђивања и спровођења политике уређивања простора и заштите околине; сарадња са другим сродним организацијама и удружењима у Србији и у свету, као и са друштвеним институцијама (универзитетима, заводима, институтима и сл.) који имају утицај на развој делатности пејзажне архитектуре; организовање конкурса, изложби, екскурзија и других јавних манифестација у циљу упознавања јавности са достигнућима у области пејзажне архитектуре; објављивање стручних и других информација од значаја за развој делатности; афирмација струке и удружења; додељивање награда и признања за постигнуте значајне резултате у струци и сл.

Члан 37.

Ради остварења циљева и задатака утврђених овим Статутом, УПАС може обављати привредне и друге активности, као и оснивати Сервисе и Агенције, којима може поверити одређене послове из свог делокруга рада.

Према шифарнику и опису делатности АПР-а, Удружењу је омогућено бављење:

– Издавачком делатношћу (стручни часописи, периодичних издања, брошуре, каталози…);
– Организовањем изложби из области пејзажне архитектуре домаћих и иностраних произвођача опреме, презентација производних и услужних програма домаћих и иностраних организација и инвеститора;
– Услугама у вези са пројектовањем, уређењем и одржавањем околине;
– Урбанистичким планирањем и пројектовањем (у складу са Законом);
– Истраживањем и развојем у осталим природним и техничко-технолошким наукама;
– Консултантским услугама;
– Формирањем база података;
– Осталим образовањем (курсеви, семинари…);
– Другим делатностима у сврху остваривања циљева УПАС.

Удружење може почети са непосредним обављањем појединих делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката и усвајања Правилника о раду, о чему, на предлог Управног одбора, одлуку доноси Скупштина УПАС.

Послове из регистрованих делатности УПАС спроводи на транспарентан и јаван начин, кроз јавно обавештавање чланства, институт надметања и др.

Добит остварена на начин из претходног става, може се користити искључиво за остварење утврђених циљева Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 38.

Делатност из чланова 36. и 37. Статута, УПАС може реализовати са својим чланицама и другим правним и физичким лицима.

УПАС, такође, може за обављање своје делатности оснивати предузећа и агенције са својим чланицама и другим правним и физичким лицима у земљи и иностранству.

 

IX ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 39.

УПАС свој рад и пословање остварује у складу са Законом, својим Статутом и другим општим актима, као и Статутом СИТС чији је колективни члан.

Поред свог знака обавезно примењује јединствени знак са стилизованим иницијалима латинично „IT“ плаве боје.

Примењује Етички кодекс инжењера и техничара Србије.

Као чланица СИТС и корисник пословног простора у Дому инжењера Србије, у ул. Кнеза Милоша бр. 7, Београд, Удружење је обавезно да примењује и да се придржава Правилника СИТС: „Правилник о коришћењу домова инжењера и кућном реду“ и „Правилник о заштити од пожара“.

Члан 40.

УПАС остварује сарадњу са сродним удружењима и асоцијацијама из Србије и света.

Удруживање са међународним асоцијацијама пејзажних архитеката врши се на основу посебних одлука Управног одбора УПАС у складу са конвенцијама и интересима удруживања и рада УПАС.

 

X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 41.

Иницијативу за промену појединих одредаба или целог Статута може покренути Управни одбор Удружења пејзажних архитеката или најмање 20 редовних чланова Удружења.

Скупштина УПАС разматра разлоге за покретање поступка измена Статута и доноси одлуку о покретању поступка измене Статута или одбијању иницијативе.

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

По ступању на снагу овог Статута, постојећи органи и изабрана лица настављају свој рад у складу са досадашњим делокругом рада до истека мандата. Лица која се налазе у другом узастопном мандату, по истеку тог мандата немају право да буду поново бирана на место и/или функцију коју су обављала у претходном мандату.

Лица која су обављала функцију Председника до тренутка ступања на снагу овог Статута, могу бити бирана за члана УО или другог органа УПАС, са правом на два мандата. Лица која су обављала функцију члана УО УПАС до тренутка ступања на снагу овог Статута, могу бити бирана за председника УПАС са правом на два мандата.

По истеку другог узастопног мандата лице може бити поново изабрано на исту позицију после истека периода у трајању од најмање једног изборног мандата.

Члан 43.

Тумачење одредаба овог Статута врши Управни одбор у сарадњи са Надзорним одбором.

Члан 44.

Све одредбе Статута се ближе регулишу посебним правилницима.

Члан 45.

Ваљаност аката УПАС оверава се печатом УПАС.

УПАС има свој печат који је округлог облика и носи натпис „Удружење пејзажних архитеката Србије“, као и заводни печат, сви писани ћириличним писмом. Уколико се укаже потреба за више печата они се означавају римским бројевима.

Члан 46.

УПАС престаје са радом у случајевима предвиђеним законом, или када се 2/3 укупног броја чланова изјасни за престанак рада УПАС.

Одлуку о престанку рада УПАС доноси Скупштина.

Члан 47.

У случају престанка рада УПАС, целокупна имовина припашће Одсеку за пејзажну архитектуру Универзитета у Београду, до оснивања исте организације у Србији. Одлуку о томе на предлог Управног одбора доноси Скупштина УПАС.

О престанку рада УПАС на начин утврђен законом и овим Статутом, председник УПАС је дужан да у року од 15 дана извести надлежни орган, ради брисања из Регистра.

Члан 48.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 49.

Овај Статут усвојен је на Скупштини УПАС одржаној у Београду дана 22. децембра 2016.

 

У Београду,

22.12.2016.

Председник Удружења пејзажних архитеката Србије
Душан Тодоровић,  дипл.инж. пејз.арх.

 Документ из Агенције за привредне регистре (АПР) за преузимање (TIFF формат):
Статут УПАС из АПР