Profesionalni kodeks Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Na osnovu člana 16. Statuta Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS), a na osnovu predloga UO UPAS-a, Skupština UPAS-a na sednici održanoj dana 0 5. juna 2004. donela je Profesionalni kodeks Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije.

I Uvodne odredbe

Član 1.
Kodeksom Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (u daljem tekstu: UPAS), utvrđuju se etičke norme i profesionalni standardi i normativi obavljanja poslova pejzažnih arhitekata (dipl. inž. šumarstva za ozelenjavanje naselja i uređenje predela, dipl. inž. šumarstva za hortikulturu, dipl. inž. pejzažne arhitekture, dipl. inž. šumarstva za pejzažnu arhitekturu, dipl. inž. pejzažne arhitekture i hortikulture) , koji su u skladu sa Statutom UPAS-a članovi UPAS-a.

Član 2.
Članovi UPAS-a obavezni su da obavljaju poslove u skladu sa Statutom UPAS-a, Zakonom o planiranju i izgradnji, drugim zakonima, standardima, normativima, pravilnicima i drugim propisima donetim na osnovu tih zakona, ovim Kodeksom i drugim opštim aktima UPAS-a.

Član 3.
Odredbe ovog Kodeksa su obavezujuće za sve članove UPAS-a. Član UPAS-a koji povredi etičke norme i profesionalne standarde i normative utvrđene ovim Kodeksom, disciplinski odgovara u skladu sa Statutom i posebnim opštim aktom UPAS-a.

II Osnovna načela

Član 4.
Zaštita javnih interesa i zaštita interesa građana u oblikovanju i uređenju prostora za život i rad ljudi najvažnije je načelo u radu članova UPAS-a.

Član 5.
Članovi UPAS-a oblikuju i uređuju prostor koji uobličava životnu okolinu u skladu sa biološkim, intelektualnim i duhovnim potrebama zajednice i mogućnostima čoveka, kao i sa potrebama i mogućnostima kulturnog identiteta zajednice u ravnoteži sa prirodom.

Član 6.
Članovi UPAS-a imaju posebnu ulogu u iznalaženju ravnoteže i harmonije među vrednostima prošlog, sadašnjeg i budućeg.

Član 7.
Članovi UPAS-a poštuju i u svom radu primenjuju planska dokumenta i urbanističke planove, kao i druge dokumente zasnovane na zakonima.

Član 8.
Članovi UPAS-a dužni su da, kao planeri, projektanti, izvođači i stručni rukovodioci ili izvršioci, služe napretku i dobrobiti ljudi. Članovi UPAS-a dužni su da štite i razvijaju pozitivne vrednosti i ciljeve zajednice u kojoj stvaraju, da održavaju kontinuitet i ostvaruju neposrednu brigu o racionalnom korišćenju resursa, koja će odgovarati zahtevima i potrebama budućih generacija.

Član 9.
U obavljanju poslova u struci, članovi UPAS-a, kao najvažnije ciljeve poštuju:

 • privrženost stručnim i naučnim postavkama, propisima, standardima i etičkim normama;
 • sigurnost, bezbednost, zdravlje i blagostanje ljudi i zaštitu prirodne okoline i materijalnih dobara;
 • nalaženje ekonomski opravdanih rešenja;
 • odgovornost i korektnost u poslu;
 • unapređenje stručnih znanja i razvoj opšte i tehničke kulture;
 • profesionalno udruživanje .

III Osnovna pravila

Član 10.
Prilikom izrade planskih dokumenata i urbanističkih planova, projektovanja i izvođenja radova, član UPAS-a može obavljati one poslove za koje mu je izdata licenca od nadle žne institucije, kao i druge poslove koji su u domenu profesije.

Član 11.
Član UPAS-a obavezan je da svoje profesionalne obaveze izvršava stručno i odgovorno. Prilikom obavljanja svog profesionalnog rada, članovi UPAS-a primenjuju naučne i stručne norme, važeće propise i standarde, a svoju stručnu kompetentnost unapređuju putem informisanja, učenja, usavršavanja, istraživanja i provere stečenih znanja. Član UPAS-a prilikom svog profesionalnog rada posebno vodi računa o principu ekonomske opravdanosti rešenja. Članu UPAS-a nesvojstven je i stran nesolidan rad, davanje mišljenja po narudžbi i želji, primanje mita i slično.

Član 12.
Član UPAS-a svoj profesionalni ugled može izgrađivati isključivo na osnovu svojih referenci i kvaliteta svojih usluga, i ne sme nečasno konkurisati drugim članovima UPAS-a.

Član 13.
Član UPAS-a ne može pristupiti obavljanju posla, ukoliko ponuđeni posao nije u skladu sa zakonom.

Član 14.
Član UPAS-a ne može ponuditi obavljanje poslova, niti ugovoriti obavljanje poslova ispod iznosa minimalnih cena utvrđenih opštim aktima UPAS-a.

Član 15.
Član UPAS-a koji ne učestvuje u izradi nekog projekta ili plana ne može potpisati taj projekat, niti za njega zahtevati nagradu, ili nadoknadu.

Član 16.
Član UPAS-a, koji je imenovan na javnu funkciju ili je zaposlen u organima uprave, ne može koristiti svoj položaj u svrhu pribavljanje poslova za sebe ili drugog člana UPAS-a. Članovi UPAS-a ne smeju zloupotrebljavati veze sa zaposlenima u organima uprave i drugim organima u svrhe dobijanja poslova.

Član 17.
Stručno mišljenje člana UPAS-a mora biti objektivno, nepristrasno i zasnovano na dokazima.

Član 18.
Član UPAS-a mora prilagoditi broj i obim poslova koje preuzima svojim stručnim, kvantitativnim i organizacionim mogućnostima.

Član 19.
Član UPAS-a treba da poznaje stručnost svojih saradnika. Član UPAS-a je dužan da svojim saradnicima daje zadatke koji odgovaraju njihovim stručnim sposobnostima.

Član 20.
Ime i status svakog lica koje učestvuje u izradi projekta, odnosno obavljanju druge vrste posla, mora biti navedeno na projektima, odnosno poslovima u čijoj izradi, odnosno obavljanju isto učestvuje.

Član 21.
Ako je član UPAS-a ovlašćen za obavljanje više različitih delatnosti, one moraju biti međusobno potpuno odvojene, nezavisne jedna od druge i javno poznate.

IV Ponašanje članova UPAS-a u javnosti

Član 22.
Ponašanje članova UPAS-a u javnosti mora odgovarati ugledu koji imaju akademski obrazovani građani. Članovi UPAS-a su dužni da u svom radu otklone sve ono što bi moglo narušiti njihov ugled, ugled struke i ugled UPAS-a.

V Zaštita prirodne okoline

Član 23.
Članovi UPAS-a dužni su da se staraju o zaštiti prirodne okoline u obavljanju poslova, i to:

 • predlažući najbolja rešenja koja će obezbediti zdravo i prijatno okruženje, u zatvorenim i otvorenim prostorima, za sve ljude;
 • predlažući najmanju potrošnju sirovina, materijala, ljudskog rada i energije;
 • predlažući najmanje moguće stvaranje otpada i bilo kakvog zagađenja okoline;
 • detaljno razmatrajući moguće posledice, direktne i indirektne, kratkoročne i dugoročne, na zdravlje ljudi, socijalnu pravednost i prirodnu okolinu prilikom izrade planova, projekata i sl.;
 • predlažući najbolja rešenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i međunarodnim poveljama kojima je regulisana ova oblast.

Član 24.
Prilikom izrade planova i projekata članovi UPAS-a moraju zastupati načelo da su prostor, kulturna i prirodna baština i okolina dobro sa ograničenim mogućnostima obnavljanja.

Član 25.
Članovi UPAS-a imaju obavezu da prate stanje životne sredine i da primenjuju nova, savremenija i kvalitetnija rešenja za njenu zaštitu.

VI Odnos prema poslodavcu

Član 26.
Član UPAS-a kao zaposleni sa Poslodavcem potpisuje Ugovor o radu, u skladu sa zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom preduzeća.

Član 27.
Ukoliko član UPAS-a, kao zaposleni nije više u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze kod Poslodavca pod uslovima utvrđenim ovim Kodeksom, o tome treba da obavesti svog Poslodavca i Agenciju za profesionalnu delatnost UPAS-a.

VII Odnos prema naručiocima posla

Član 28.
Član UPAS-a dužan je da Naručiocu posla, odnosno klijentu, pre zaključenja ugovora, na njegov zahtev, preda na uvid diplomu o stepenu stručne spreme i licencu koju poseduje.

Član 29.
Svaka profesionalna obaveza člana UPAS-a mora biti unapred utvrđena zaključenim ugovorom sa Naručiocem posla. Ugovorom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se:

 • vrsta posla;
 • rokovi za obavljanje posla;
 • visina naknade za obavljanje posla;
 • dinamika isplate naknade i
 • ostala pitanja koja su od interesa za obavljanje posla.

Član 30.
Član UPAS-a je dužan da za vreme izvršavanja ugovornih obaveza svojim znanjem i iskustvom pomaže Naručiocu posla, odnosno klijentu.

Član 31.
Član UPAS-a obavezan da pri realizaciji ugovorenog posla vodi računa o ekonomskom aspektu pojedinih rešenja. Član UPAS-a je dužan da maksimalno smanji nepredviđene troškove koje Naručilac posla nije unapred odobrio. Član UPAS-a mora upozoriti Naručioca na posledice mogućih odstupanja od rešenja koje mu je predloženo.

Član 32.
Član UPAS-a je poverenik Naručioca posla i u tom statusu čuva njegov ugled i interese. Član UPAS-a je dužan da izbegava svaku situaciju u kojoj njegovi interesi mogu biti u suprotnosti sa interesima Naručioca posla i da dovode u pitanje njegovu lojalnost prema Naručiocu posla. Svaki sporazum između člana UPA i trećeg lica, bilo da je zaključen u pisanom ili usmenom vidu, kojim se nanosi šteta, ili se ugrožava poslovni interes Naručioca posla, smatra se etički nedopustivim.

Član 33.
Član UPAS-a je obavezan da čuva, ne prenosi i ne zloupotrebljava profesionalne tajne Naručioca posla.

Član 34.
U toku izvršenja ugovorenog posla član UPA je dužan da Naručioca posla informiše blagovremeno i tačno o svim odlukama, događanjima i problemima koji se tiču izvršenja ugovorene obaveze i eventualnim pravnim i materi­jalnim posledicama tih odluka, događanja i problema na realizaciji ugovora. Član UPAS-a dužan je da Naručiocu posla, na njegov zahtev, stavi na uvid raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na navedene odluke, događanja i probleme.

VIII Odnosi između članova UPAS-a

Član 35.
Članovi UPA-sa obavezni su da odr ž avaju dobre kolegijalne odnose, da se pomažu i poštuju interese, intelektualnu svojinu i druga prava.

Član 36.
Konkurencija između članova UPAS-a zasniva se na stručnosti, tehničko-tehnološkoj opremljenosti, kreativnosti, organizovanosti i ekonomičnosti. Nelojalnom i nedopustivom konkurencijom među članovima UPAS-a smatra se:

 • svaki pokušaj prisvajanja tuđih dela i referenci delimično, ili u celini;
 • svako netačno predstavljanje sopstvene, ili tuđe uloge u realizaciji nekog posla;
 • svaki pokušaj diskreditovanja drugog člana UPAS-a u cilju preuzimanja poslova;
 • svaki pokušaj odvraćanja naručioca posla od realizacije ugovorenih obaveza prema drugom članu UPAS-a netačnim prikazivanjem planiranih radnji i obaveza;
 • svaki postupak koji bi mogao uticati na investitorovu/naručiočevu slobodu izbora, ili uticati na promenu donete odluke;
 • ugovaranje i obavljanje poslova ispod minimalnih cena utvrđenih opštim aktima UPAS-a.

Član 37.
Plagijat je zabranjen.

Član 38.
Članovi UPA-sa mogu slobodno kritikovati planove, projekte, građevine i sl. drugih članova UPAS-a. Kritika drugog člana UPA mora biti dobronamerna, javna, stručna i teoretski zasnovana i obrazložena.

Član 39.
Ukoliko član UPAS-a primeti određene nedostatke u radu drugog člana UPA, obavezan je da mu ukaže na primećene nedostatke. Ukoliko član UPAS-a kome je ukazano na određene nedostatke ne otkloni te nedostatke, član UPAS-a koji je primetio nedostatke dužan je da o tome obavesti UPAS.

Član 40.
Član UPAS-a, koji je pozvan da zameni drugog člana UPA u izvršenju nekog ugovora, obavezan je da ga o tome obavesti pre preuzimanja posla, osiguravši se da ne deluje suprotno principima kolegijalnosti.

Član 41.
Član UPAS-a ne sme da interveniše na autorskom delu drugog člana UPAS-a bez njegove prethodne saglasnosti.

Član 42.
Član UPAS-a, koji je pozvan da nastavi posao preminulog člana UPAS-a, obavezan je da zaštiti interese naslednika preminulog u ostvarivanju prava vezanih za poslove koje je obavio preminuli član UPAS-a.

Član 43.
Ukoliko dvoje, ili više članova UPAS-a sarađuju na izradi istog plana, ili projekta, odnosno izgradnji istog objekta, obavezni su da pre početka rada, posebnim sporazumom u pisanoj formi preciziraju međusobne odnose u pogle­du raspodele poslova, rokova njihovog obavljanja, autorskih prava, raspodele troškova, raspodele zarade i slično. Ukoliko međusobni odnosi članova UPAS-a nisu regulisani u smislu stava 1. ovog člana, sva prava i obaveze u vezi obavljanja posla ima član UPAS-a koji je zaključio ugovor sa naručiocem posla.

IX Pravila o nagrađivanju

Član 44.
Članovi UPAS-a imaju pravo na primerenu naknadu za obavljanje poslova. Visina naknade za obavljanje poslova utvrđuje se ugovorom zaključenim sa naručiocem posla. Ugovorom iz stava 2. ovog člana, pored ostalog, utvrđuje se:

 • vrednost posla;
 • dinamika isplate, uključujući i eventualnu uplatu avansa;
 • izmena ugovorene vrednosti u slučaju promene obima ugovorenog posla;
 • uslovi i postupak za revalorizaciju ugovorenog posla;
 • uslovi i postupak za raskid zaključenog ugovora i obaveze naručioca posla u slučaju nezakonitog raskida ugovora.

Visina naknade člana UPAS-a koji je zaposlen kod Poslodavca određuje se kroz iznos zarade utvrđene Ugovorom o radu koji član UPAS-a kao zaposleni potpisuje sa Poslodavcem.

X Učešća na konkursima

Član 45.
Član UPAS-a može učestvovati na konkursu za projekat kao učesnik, izvestilac ili član ocenjivačkog tima. Član UPAS-a ne sme učestvovati na konkursu koji je u suprotnosti sa njegovim pravima i obavezama člana UPAS-a.

XI Reklamiranje

Član 46.
Članovi UPAS-a reklamiraju svoju delatnost samo na osnovu rezultata svoga rada. Reklamom iz stava 1. ovog člana ne smatraju se:

 • tekstovi, izložbe, prikazi i opisi projekata i ostvarenja, reportaže i intervjui u javnim medijima čiji je cilj obaveštavanje;
 • prikazi i ostvarenja citirani u promociji proizvoda i ostvarenja od strane drugih učesnika u izgradnji objekata.

Nije dozvoljeno netačno reklamiranje i reklamiranje kojim se nanosi šteta i drugim članovima UPAS-a i drugim licima.

XII Obaveze članova upa prema UPAS-u

Član 47.
Pejzažni arhitekti koji su punopravni članovi UPAS-a sa statusom redovnih članova obavljaju svoju stručnu delatnost kao članovi UPAS-a. Članovi UPAS-a se udružuju u Komoru u cilju ostvarivanja zakonom poverenih poslova, zaštite profesionalnih interesa i postizanja boljeg ličnog i društvenog položaja.

Član 48.
Članovi UPAS-a su etički i profesionalno obavezni da se u svom radu pridržavaju Statuta UPAS-a, ovog Kodeksa i drugih opštih akata UPA. Članovi UPAS-a koji rade u duhu ovih načela uzivaju podršku UPAS-a.

Član 49.
Član UPAS-a čini povredu etičkih normi i profesionalnih standarda i normativa ukoliko:

 • svojim postupcima i ponašanjem krši ugled struke, člana UPAS-a i UPAS-a kao strukovne organizacije;
 • povredi odredbe Statuta UPAS-a, ovog Kodeksa i drugih opštih akata UPAS-a;
 • ne izvršava odluke organa UPAS-a.

XIII Odgovornost članova UPAS-a

Član 50.
Lakšim povredama etičkih normi i profesionalnih standarda i normativa se smatraju sve one povrede učinjene nehatom. Težim povredama etičkih normi i profesionalnih standarda i normativa se smatraju sve one povrede učinjene u nameri.

XIV Prelazne i završne odredbe

Član 51.
Izmene i dopune ovog Kodeksa vrše se po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Član 52.
Primenu ovog Kodeksa kontrolišu Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i Agencija za profesionalnu delatnost UPAS-a.

Član 53.
Ovaj Kodeks objavljuje se na zvaničnom sajtu UPAS-a i uručuje se svakom članu UPAS-a.

Član 54.
Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli UPAS-a.

 

05 .06. 2004.
Predsednik upravnog odbora UPAS-a
Anđelka Jevtović, dipl. inž.