Skupština UPAS – četvrtak, 28. februar 2019.

Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Poštovane kolege,
Godišnja skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije će se održati u četvrtak, 28.02.2019. sa početkom u 17h u Savezu inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a – velika sala na drugom međuspratu.

Predviđen je sledeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  2. Izveštaj o radu Udruženja u 2018. godini
  3. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
  4. Izbor Predsednika UPAS
  5. Izbor jednog člana Upravnog odbora
  6. Plan rada Udruženja za 2019. godinu
  7. Razno

Ujedno vas obaveštavamo da su se Predsednik UPAS i jedan član Upravnog odbora povukli sa svojih funkcija, tako da će sednica skupštine biti i IZBORNA.

Izbor novog predsednika i jednog člana Upravnog odbora UPAS vrši se u skladu sa Statutom na sledeći način:

1) Članovi UPAS predlažu kandidate. Predlaže se jedan kandidat za predsednika UPAS i jedan kandidat za člana Upravnog odbora. Predlozi se podnose elektronski, na mejl UPAS (office.upas@gmail.com), na obrascu koji je u prilogu.
Predlaganje kandidata vrši se do ponedeljka, 18.02.2019. u 12:00h

2) Nadzorni odbor UPAS utvrđuje listu kandidata pre održavanja skupštine i dostavlja informaciju o utvrđenoj listi kandidata do petka, 22.02.2019. Da bi kandidatura bila validna za kandidata za Predsednika UPAS potrebno je prikupiti 5 predloga, a za člana Upravnog odbora najmanje 3 predloga članova Udruženja.

3) Izbor kandidata se vrši na sednici skupštine tajnim glasanjem, u skladu sa članom 14 Statuta UPAS (http://www.upa.org.rs/statut).

Pozivamo Vas da predložite kandidate za organe UPAS (na obrascu u prilogu) i prisustvujete Skupštini.

Upravni odbor Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije