Zvanje „pejzažni arhitekta“ ponovo u zvaničnoj listi zvanja u Srbiji

Zvanje pejzažnog arhitekte je ponovo u inoviranoj i dopunjenoj zvaničnoj Listi zvanja u Srbiji koju je usvojio Nacionalni savet za visoko obrazovanje.

Lista zvanja iz 2007. godine (na osnovu koje su se dodeljivale diplome poslednjih nekoliko godina) nije sadržala zvanje pejzažnog arhitekte. To je za posledicu imalo problem dodeljivanja različitih diploma za istu struku.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu, zvanje je moralo da se svrsta u ŠUMARSTVO (zvanje: dipl. inž. šumarstva – dodatak diplome: pejzažna arhitektura i hortikultura), a na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu zvanje se svrstavalo u POLJOPRIVREDU  (dipl. inž. poljoprivrede – dodatak diplome: pejzažna arhitektura). Nakon dopuna i izmena Liste zvanja sadašnja situacija može da bude prevaziđena, što znači da se u sledećoj akreditaciji fakulteti mogu akreditovati za ovo „čisto“ zvanje.

Lista zvanja(Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih zvanja – „Sl. glasnik RS“, br. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010 i 39/2011) sadrži sledeća zvanja i njihove skraćenice:

  1. inženjer pejzažne arhitekture (inž.pejz.arh.) – 180 ESPB (3-godišnje studije);
  2. diplomirani inženjer pejzažne arhitekture (dipl.inž.pejz.arh.) – 240 ESPB (4-godišnje studije);
  3. master inženjer pejzažne arhitekture (mast.inž.pejz.arh.) – 300 ESPB (3+2 ili 4+1 god.);
  4. specijalista inženjer pejzažne arhitekture (spec.inž.pejz.arh.) – 360 ESPB (master + 1 god. specijalizacije).

Zvanja za pejzažnu arhitekturu su svrstana u listu MULTIDISCIPLINARNIH STUDIJA.