Održana Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije

Dana 13.12.2013. u Domu inženjera i tehničara Srbije održana je Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije sa Dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Izveštaj o radu Udruženja u 2013. godini
 3. Finansijski izveštaj
 4. Usvajanje novog Statuta
 5. Plan rada Udruženja u 2014. godini
 6. Izbor članova UO UPAS i predsednika UPAS
 7. Razno

Na sednici skupštine UPAS bio je prisutno 28 članova.

Po tačkama Dnevnog reda konstatovano je sledeće:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

Usvojen zapisnik sa prethodne skupštine (07.12.2012.)

2. Izveštaj o radu Udruženja u 2013. Godini

Aktivnosti i manifestacije tokom 2013:

 • Učešće na 18. Međunarodnom sajmu hortikulture u Beogradu 04.04.2013 -07.04.2013.;
 • Obeležavanje Aprila – meseca pejzažne arhitekture – održano predavanje u IKS-e„Primena standarda SU – 01.00.03: – uređenje i ozelenjavanje u oblasti pejzažne arhitekture“;Predavač: Uroš Brzaković, d.i.p.a. – 15.04.2013.;
 • Održano predavanje u IKS-e „Prostorni plan republike Srbije – akcioni plan za implementaciju evropske konvencije o predelima“; Predavač: dr. Nevena Vasilјević; 07.05.2013.;
 • Učešće na sajmu civilnog društva“Okrugli sto“. Moderator okruglog stola; Dušan Todorović, dipl.inž.pejz.arh, potpredsednik UPAS; Gosti: Vesna Šabanović, dipl.inž.pejz.arh. i Nataša Šišaković, predstavnik JKP „Zelenilo Beograd“. 30-31.05.2013.;
 • Organizacija V salona pejzažne arhitekture – Galerija nauke i tehnike SANU,06.06-06.07.2013., Beograd. Prijavlјena 64 rada, selektovano i izloženo 39 radova(11 radova iz inostranstva), nagrađeno 6 radova;
 • U okviru Salona PA organizovana tri predavanja o pejzažnoj arhitekturi Španije i izložba radova Udruženja pejzažnih arhitekata Španije, 06.06.2013. u svečanoj sali skupštine grada Beograda (Stari dvor):
  • Predavanja; Beatrice de Alonso „Blue garden: urban integration of the spaces generated after the burying of a medium density road (a7) in San Pedro de Alcántara, Málaga (Spain)“
  • Hajme Alvarez Aantana, Burgos & Garrido associated architects „Izgradnja veštačkog pejzaža – prezentacija projekta Rio Madrid“
  • Marina Cervera Alonso de Medina, generalni sekretar IFLA Europe „20 pristupa Barseloni kroz najnovija ostvarenja pejzažne arhitekture“
 • U okviru Salona PA organizovana predavanja 14.06.2013.u Galeriji nauke i tehnike SANU:
  • „Zeleni krovovi i vertikalno zelenilo“ – Mirjana Sekulić, master inž. pejz.arh.
  • „Upravlјanje dečijim igralištima: Planiranje, projektovanje, izvođenje i održavanje“- Uroš Brzaković, dipl.inž. pejz.arh, dr Darko Milovanović
  • „ URBOCID „- Ljilјana Tubić, master inž. pejz.arh.; Dejana Lukić, dipl.inž. pejz.arh
 • Organizovanje izleta u Titel – 21.06.2013.;

Međunarodne aktivnosti udruženja:

 • Prisustvo godišnjoj skupštini IFLA Europe, prisustvo obeležavanju 100 godina postojanja BDLA i dodeli godišnjih nagrada u oblasti pejzane arhitekture, poseta firmi Grun Berlin – Berlin, Nemačka 19- 23.09.2013.
 • Rad na godišnjoj skupštini IFLA Europe:
  • Akreditacija programa pejzažne arhitekture 19. akreditacija i reakreditacija
  • Saradnja IFLA EUROPE – ECLAS rad na usaglašavanju standarda u obrazovanju PA za PQD
  • Članstvo IFLA Europe u ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education)
  • Landscape Architecture Europe (LAE) – IV Knjiga
  • Prezentacija struke – Komunikacija:Redizajn sajta, veze na društvenim mrežama, liflet, Konkurs za mlade profesionalce, Konkurs fotografije
 • Rad na međunarodnoj konvenciji o predelu

STALNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODBORA

 • Traženje podrške od Inženjerske komore, Grada Beograda i drugih organizacija za finansiranje aktivnosti Udruženja
 • Saradnja sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda
 • Aktivnost u okviru Saveza inženjera i tehničara Srbije (prisustvo predstavnika UPAS sednicama i skupštinama)
 • Komunikacija sa Ministarstvom prosvete i nauke o finansiranju članstva UPAS u međunarodnim organizacijama
 • Komunikacija sa nadležnim Ministarstvima u donošenju Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji (Ministarstvo građevinarstva i urbanizma). Deo predloga UPAS ušao u Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji
 • Izrada novog Statuta UPAS

SARADNјA SA INŽENјERSKOM KOMOROM SRBIJE

Održana predavanja u IKS-e

 • „Prikaz realizovanih projekata o zaštiti i unapređenju predela koji su konkurisali u 2013. za nagradu Predeo Saveta Evrope“ Predavač: dr Jasminka Cvejić, red.prof. (03.12.2013.)
 • „Izrada i primena standarda SU-01.00.04: – Krovni vrtovi i vrtovi terasa“ Predavač: Uroš Brzaković, d.i.p.a. (04.12.2013.)
 • Aktivnost u okviru Saveza inženjera i tehničara Srbije (prisustvo predstavnika

3. Finansijski izveštaj za 2012

 • Udruženje je u plusu 270.516,84 dinara
 • Članarinu je platilo 34 pojedinačnih članova
 • Usvojen finansijski izveštaj

4. Usvajanje novog Statuta

Novi statut je jednoglasno usvojen

5. Plan rada Udruženja u 2014. godini

 • izrada internih dokumenata udruženja (pravilnici koji proizilaze iz statuta, završetak pravilnika o izlaganju radova na Salonu i sl.)
 • rad na završetku zakona o zelenilu i odgovarajućim podzakonskim aktima
 • nastavak rada na izradi standarda u struci
 • dalјi razvoj saradnje sa srodnim institucijama, organizacijama i udruženjima (SITS, IKS, ministarstva, IFLA Europe…)
 • organizacija retrospektivnih izložbi Salona u gradovima Srbije
 • pobolјšanje komunikacije među članovima Udruženja radi aktiviranja članstva
 • formiranje strategije za efikasniju prezentaciju struke (grupa za marketing, izrada brošura, lifleta, razvoj sajta, tematske debate i sl.)
 • konkurisanje za projekte i iznalaženje načina finansiranja

6. Izbor članova UO UPAS i predsednika UPAS

 • skupština izglasala novog predsednika, nov sastav UO UPAS, kao i profesionalne agencije

Za predsednika izabran:

 • Dušan Todorović

Za nove članove UO UPAS izabrani su:

 • Anđelka Jevtović
 • Vesna Šabanović

Za nove članove profesionalne agencije izabrani su:

 • Ljilјana Tubić
 • Dea Veselinov
 • Mirjana Mešinček
 • Andrijana Aćimović
 • Tijana Crnčević

7. Razno

U okviru tačke Razno, kao i tokom same Skupštine, neke od prisutnih kolega su iznele predloge i sugestije kao i pitanja u vezi novog Statuta.

 • Vesna Nadaždin Ljubičić postavila je pitanje da li je novim Statutom regulisan iznos provizije za buduću Autorsku agenciju. Predsednica Udruženja odgovorila je da će sve u vezi Autorske agencije biti regulisano Pravilnikom.
 • Dejana Lukić se prijavila za rad u vezi zakonske regulative.
 • Mirjana Sekulić je napomenula da je izdavačka delatnost obostrano korisna i za pojedinca koji izdaje knjigu i za Udruženje koje na taj način vrši promociju svojih osnovnih načela. Dala je predlog da Udruženje u narednom periodu izda njene dve knjige. Osim toga koleginica Mirjana Sekulić predložila je da Udruženje angažuje nekoga za Odnose sa javnošću tj. PR-a kao što su kolege sa RTS-a Vladimir Jelić i Ivona Pantelić. Dalјe, predložila je da Udruženje po regionima organizuje predavanja u centrima ili sekcijama Inženjerske komore i da se u to uklјuče javne službe koje su povezane sa strukom. Aktivirati kolege koje su u penziji i uz njihovu pomoć stvoriti svojevrsnu bazu o nasleđu i razvoju struke. Ustanoviti plaketu koja bi se delila kolegama u penziji ili na nekim važnim funkcijama u prvom delu Skupštine koji bi imao svečaniji ton, na Skupštinu pozvati i kolege iz drugih organizacija ili vladinih ustanova.
 • Kolega Boban Tošić predložio da pridobijemo kolege koje su na bitnim funkcijama, da organizujemo određena predavanja .

Nakon uspešnog završetka Skupštine prof. dr Mirjana B. Sekulić je predstavila svoju doktorsku disertaciju „Razvoj i transformacije krovnog vrta od nastanka do danas i njegova savremena primena „. Prisutni su sa interesovanjem propratili predavanje koleginice Sekulić.

Zapisnik sastavila:

Sekretar UPAS

Andrijana Tijanić

 

pdf Izvestaj sa glasanja UPAS 2013 53.35 Kb

pdf Lista izabranih kandidata za organe UPAS 2013 64.07 Kb

 

2013_1213_1850042013_1213_1850472013_1213_1850552013_1213_1900052013_1213_190014