8. Salon pejzažne arhitekture 2019 – poziv za učešće

VIII MEĐUNARODNI SALON PEJZAŽNE ARHITEKTURE 2019.

VIII međunarodni salon pejzažne arhitekture će se održati u periodu 5.06.2019 – 28.06.2019. godine, u Galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu (ulica Đure Jakšića br. 2). Pozivamo sve zainteresovane stručnjake i studente koji rade u pejzažnoj arhitekturi i srodnim oblastima da prijave svoje radove za izložbu VIII Salona pejzažne arhitekture.

Prijavljivanje – dostavljanje radova u elektronskoj formi je u periodu: 1.03.2019 – 15.04.2019.
Organizator VIII međunarodnog salona pejzažne arhitekture je Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije.
Retrospektivni prikaz prethodnih sedam Salona pejzažne arhitekture 2005-2017. možete pogledati ovde (PDF).

IZLOŽBA VIII SALONA PEJZAŽNE ARHITEKTURE

SADRŽAJ IZLOŽBE (KATEGORIJE RADOVA)

Izložba će sadržati radove iz sedam kategorija:

  1. Realizovani projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (parkovi, otvoreni sportski i rekreativni centri, šetališta, pjacete i trgovi, pešačke zone, objekti kulturno-parkovskog nasleđa, otvoreni prostori stambenih blokova, ustanova i dr. javnih zgrada, izletišta, groblja, botanički i zoo-vrtovi, rezidencijalni vrtovi, krovni vrtovi, objekti parkovske i vrtne arhitekture, dizajn mobilijara i opreme otvorenih prostora, land art i sl.); 
  2. Projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (nerealizovani projekti, ideje, koncepti, konkursni radovi i sl.);
  3. Planovi svih kategorija (prostorni, generalni, regulacioni) koji tretiraju problematiku pejzažne arhitekture, ili sastavni delovi tih planova koji se odnose na pejzažnu arhitekturu (zaštita prirode, zaštita kulturnih predela, kulturne staze, rekreativna i turistička područja, razvoj mreže otvorenih prostora, zelena infrastruktura i sl);
  4. Studije i istraživanja iz oblasti pejzažne arhitekture;
  5. Publikacije iz oblasti pejzažne arhitekture;
  6. Multimedijalni radovi (video do 10 minuta) iz oblasti pejzažne arhitekture;
  7. Studentski radovi iz oblasti pejzažne arhitekture: projekti, planovi, istraživanja, konkursi, završni (diplomski, master) radovi i dr. radovi nastali tokom studija.

Na Salonu mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili realizovani u poslednje 3 godine (2016-2019. godine), pod uslovom da nisu već izlagani na prethodnim salonima pejzažne arhitekture u organizaciji UPAS.
Kandidati za izlaganje radova mogu prijaviti više radova, a svaki rad se prijavljuje posebnom prijavom.
Prijavljivanje radova je besplatno, a kotizacija se plaća nakon selekcije.

MOGUĆI UČESNICI

Za učešće na Salonu, svojim radovima mogu konkurisati domaći i strani autori:
– Profesionalci (pojedinci, grupe ili organizacije) koji se bave temama pejzažne arhitekture;
– Studenti (pojedinci ili grupe sa svih fakulteta koji obrađuju teme pejzažne arhitekture).

PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Zainteresovani učesnici mogu prijaviti svoj rad do 15.04.2019. godine. Prijava se dostavlja u elektronskom obliku na e-mail Salona:

exhibition.sala@gmail.com      (do 25Mb)

Ukoliko kvota za e-mail (25MB) nije dovoljna za postere ili video materijal, onda treba koristiti neki od servisa za elektronski transfer podataka, a mejlom dostaviti prijavu, ilustraciju rada i link za pristup podacima.

Za sve kategorije radova, na navedene elektronske adrese dostavljaju se:

  1. Popunjen obrazac prijave (preuzet sa sajta UPAS) koji sadrži podatke o autorima, kao i kratak apstrakt rada za katalog (do 750 karaktera) na srpskom i engleskom jeziku: PRIJAVNI LIST-ЋИРИЛИЦА    PRIJAVNI LIST-LATINICA;
  2. Posteri za izlaganje (B2 format). Za jedan rad se može dostaviti jedan ili dva postera dimenzija 50×70 (ili 70×50) cm. Posteri treba da su potpuno pripremljeni za štampu u PDF ili JPG formatu. Ukoliko se dostavljaju 2 postera treba označiti redosled postera (1 i 2). Postere će štampati organizator Salona.
  3. Ilustracija za katalog – digitalna fotografija, skenirani crtež, kompjuterska grafika i sl. ilustracija rada. Treba da bude kvadratnog oblika (za štampu 10x10cm) minimalne rezolucije 300 dpi, u JPG ili TIF formatu.

Za radove u kategoriji 5 – Publikacije, kao i za kategoriju 4 – Studije i istraživanja (ukoliko je studija publikovana), potrebno je dostaviti i original štampane publikacije (knjiga, priručnik, publikacija istraživanja i sl). Dostava štampanog materijala (publikacija) se vrši poštom (ili lično) na sledeću adresu:

JP Srbijašume – Anđelka Jevtović
ul. Kneza Miloša 55, 11000 BEOGRAD, Srbija
(sa naznakom: za VIII Salon pejzažne arhitekture)

Za radove u kategoriji 6 – Multimedija, treba dostaviti video u maksimalnom trajanju do 10 minuta, u AVI ili MPEG ili MP4 formatu.

U kategoriji 7 – Studentski radovi, studenti mogu dostaviti radove nastale u periodu 2016-2019. Osim imena autora, studentski posteri treba da sadrže i podatke o fakultetu, studijskom programu, predmetu i sl, kao i ime mentora rada (nastavnika i/ili saradnika).  Poželjno je da studenti dostave i preporuku mentora rada.
PREPORUKА za STUDENTSKI RAD-ЋИРИЛ   //   PREPORUKА za STUDENTSKI RAD-LATIN

SELEKCIJA RADOVA ZA IZLOŽBU

Selekciona komisija će izvršiti selekciju prijavljenih radova. U zavisnosti od broja i kvaliteta radova biće odabrani radovi za izlaganje na Salonu. Neće biti odabrani radovi koji po sadržaju ne odgovaraju Salonu, ili su slabijeg kvaliteta u poređenju sa ostalim radovima.
Selekciona komisija će do 19.04.2019. god. putem elektronske pošte obavestiti učesnike čiji je rad prošao selekciju.
Izabrani radovi biće izloženi u galeriji i objavljeni u Katalogu Salona.

KOTIZACIJA ZA ODABRANE RADOVE

Izlagači čiji radovi budu odabrani za izložbu i katalog plaćaju kotizacije u sledećem iznosu:

Izlagači iz Srbije:

– izlagači studenti su oslobođeni kotizacije,
– izlagači profesionalci iz Srbije plaćaju kotizaciju u iznosu 4000,00 din. za svaki rad,
– izlagači profesionalci koji su članovi UPAS i koji su platili članarinu za 2018. i 2019. godinu, plaćaju kotizaciju u iznosu 1000,00 din. za svaki rad.

Izlagači iz Hrvatske i Slovenije (u skladu sa Memorandumom UPAS-HDKA-DKAS):

– izlagači studenti – 20€ za svaki rad,
– izlagači profesionalci – 90€ za svaki rad,
– izlagači profesionalci – članovi HDKA i DKAS60€ za svaki rad.

Svi učesnici čiji rad bude odabran za izložbu i koji plate kotizaciju dobijaju besplatan Katalog Salona pejzažne arhitekture.
Kotizacija se uplaćuje do 30.04.2019. god. na račun Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije. Obaveštenje o načinu plaćanja će dobiti svaki autor izabranog rada, nakon izveštaja Selekcione komisije.

NAGRADE I PRIZNANjA SALONA

Salon je takmičarskog karaktera i podrazumeva dodelu priznanja najboljim radovima.
Međunarodni Žiri ocenjivaće selektovane radove i najbolje ocenjenim radovima može dodeliti sledeća priznanja Salona:

Velika nagrada salona – GRAND PRIX
Ovo priznanje se dodeljuje sveukupno najboljem radu koji to zavređuje po svom značaju i kvalitetu, i to iz kategorija: Realizovani projektiPlanovi ili Studije i istraživanja.

Priznanje po kategorijama radova (plakete):
Priznanje u kategoriji REALIZOVANI PROJEKTI
Priznanje u kategoriji PROJEKTI (nerealizovani)
Priznanje u kategoriji PLANOVI
Priznanje u kategoriji STUDIJE I ISTRAŽIVANjA
Priznanje u kategoriji PUBLIKACIJE
Priznanje u kategoriji MULTIMEDIJALNI RADOVI
Priznanje u kategoriji STUDENTSKI RADOVI

Nagrada „Alaksandar Krstić“
Priznanje će se dodeliti za najbolji rad domaćeg autora nastao na teritoriji Srbije. Priznanje nosi ime po Aleksandru Krstiću, prvom školovanom pejzažnom arhitekti u Srbiji (1902-1980).

Nagrada „Stevan Milinković“ za najbolji studentski rad
Priznanje će se dodeliti za sveukupno najbolji studentski rad, u spomen na prof. Stevana Milinkovića (1926-1992).

Specijalno priznanje žirija
Žiri može dodeliti specijalno priznanje radu koji se ističe po nekim svojim posebnim karakteristikama.

Žiri ima pravo da u određenim kategorijama ne dodeli priznanje ukoliko proceni da radovi svojim kvalitetom ne zavređuju nagradu. Isto tako, žiri ima pravo da u određenim kategorijama dodeli i više od jednog priznanja ukoliko kvalitet radova to zaslužuje, u skladu sa Pravilnikom Salona pejzažne arhitekture.

PRATEĆI DOGAĐAJI SALONA

Nakon svečanog otvaranja Salona, tokom izložbe su predviđena predavanja i okrugli stolovi, kao i druge aktivnosti, o čemu će detaljnije informacije biti naknadno dostavljene.

DATUMI – REZIME

Prijavljivanje radova 1.03.2019 15.04.2019.
Rad  Selekcione komisije 15.04.2019 – 19.04.2019.
Odgovor Selekcione komisije prijavljenim kandidatima do 19.04.2019.
Uplata kotizacije do 30.04.2019.
Rad Žirija 16.04.2019 – 30.04.2019.
Izveštaj žirija do 6.05.2019.
Galerija otvorena za posetioce od sredee, 5.06.2019.
Svečano otvaranje VIII Salona PA sa dodelom priznanja petak, 7.06.2019.
Zatvaranje izložbe petak, 28.06.2019.

KONTAKT

Za dodatne informacije o Salonu možete se obratiti organizatoru. Vaše sugestije, pitanja i sl. možete poslati na e-mail:

exhibition.sala@gmail.com

Pratite vesti na sajtu:  www.upa.org.rs

Savet VIII Međunarodnog salona pejzažne arhitekture
Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije

 

 

RETROSPEKTIVNI PRIKAZ SALONA 2005-2017.