IX MEĐUNARODNI SALON PEJZAŽNE ARHITEKTURE 2021. – poziv za učešće

Deveti međunarodni salon pejzažne arhitekture 2021. održaće se od srede, 2.06.2021. do utorka, 29.06.2021. godine u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, ulica Đure Jakšića br. 2.

Prijavljivanje i dostavljanje radova u elektronskoj formi je u periodu: 1.03.2021. – 15.04.2021. 25.04.2021. godine.

Organizator 9. međunarodnog salona pejzažne arhitekture je Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS).

Retrospektivni prikaz prethodnih osam Salona pejzažne arhitekture 2005-2019. možete pogledati ovde:  SALA LA Exhibitions Retrospective 2005-2019

IZLOŽBA RADOVA

SADRŽAJ IZLOŽBE:

  1.  Realizovani projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (parkovi, otvoreni rekreativni prostori, šetališta, pjacete i trgovi, urbani džepovi, pešačke zone, objekti kulturno-parkovskog nasleđa, otvoreni prostori blokova, ustanova i dr. javnih zgrada, izletišta, turističke zone, pejzaži saobraćajnica, groblja, botanički i zoo-vrtovi, poslovni vrtovi, kućni vrtovi, krovni vrtovi, objekti parkovske i vrtne arhitekture, dizajn mobilijara i opreme otvorenih prostora, land art trajnog karaktera i sl.);
  2.  Projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (još uvek nerealizovani projekti, ideje i vizije, konkursni radovi i sl.);
  3.  Planovi svih kategorija (prostorni i urbanistički) koji tretiraju problematiku pejzažne arhitekture, ili sastavni delovi tih planova koji se odnose na pejzažnu arhitekturu (zaštita prirode, rekultivacija, zaštita kulturnih predela, rekreativna i turistička područja, sistem gradskih otvorenih prostora, zelena infrastruktura i sl.);
  4.  Studije i istraživanja iz oblasti pejzažne arhitekture;
  5.  Publikacije (knjige, priručnici i sl) iz oblasti pejzažne arhitekture;
  6.  Video radovi, umetničke instalacije, odnosno multimedijalni radovi iz oblasti pejzažne arhitekture;
  7.  Studentski radovi.

Na Salonu mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili realizovani u periodu 2018-2021, pod uslovom da nisu već izlagani na prethodnim salonima pejzažne arhitekture u organizaciji UPAS.

Učesnici mogu prijaviti više radova, a svaki rad se prijavljuje posebnom prijavom.

Prijavljivanje radova je besplatno, a kotizacija se plaća nakon selekcije.

MOGUĆI UČESNICI

Profesionalci (pojedinci, grupe ili organizacije) koji se bave temama pejzažne arhitekture;
Studenti (pojedinci ili grupe sa svih fakulteta koji obrađuju teme pejzažne arhitekture).

PRIJAVE

Zainteresovani učesnici mogu prijaviti svoj rad do 15.04.2021. godine. Prijava se dostavlja u elektronskom obliku na e-mail Salona:

exhibition.sala@gmail.com (do 25MB)

Ukoliko kvota za e-mail (25MB) nije dovoljna za postere ili video materijal, onda treba koristiti neki od servisa za elektronski transfer podataka, a mejlom dostaviti prijavu, ilustraciju rada i link za pristup podacima.

Za sve radove, na navedenu elektronsku adresu dostavljaju se:

  1. Popunjen obrazac prijave (preuzet sa sajta UPAS) koji sadrži podatke o autorima, kao i kratak apstrakt rada za katalog (do 1.000 karaktera) na srpskom i engleskom jeziku;

00-Prijavni_list-IX_salon_PA-2021-ciril   00-Prijavni_list-9_salon_PA-2021-latin

  1. Posteri za izlaganje (B2 format). Za jedan rad se može dostaviti jedan ili dva postera dimenzija 50×70(ili 70×50)cm. Posteri treba da su potpuno pripremljeni za štampu u PDF ili JPG formatu. Ukoliko se dostavljaju 2 postera treba označiti redosled postera (1 i 2). Postere će štampati organizator Salona.
  2. Ilustracija za katalog – skenirani crtež, digitalna fotografija, kompjuterska grafika i sl. ilustracija rada. Treba da bude kvadratnog oblika (za štampu 10x10cm) minimalne rezolucije 300 dpi, u JPG ili TIF formatu.

U kategoriji 7 – Studentski radovi, studenti mogu dostaviti radove nastale u periodu 2018-2021. Osim imena autora, studentski posteri treba da sadrže i podatke o fakultetu, studijskom programu, predmetu i sl, kao i ime mentora rada (nastavnika i/ili saradnika). Poželjno je da studenti dostave i preporuku mentora rada.

Preporuka za studentski rad-2021-ciril    Preporuka za studentski rad-2021-latin

Za radove u kategoriji video i multimedija, treba dostaviti video u maksimalnom trajanju do 10 minuta, u nekom od standardnih video formata.

Za radove u kategoriji 5 – Publikacije, kao i za 4 – Studije i istraživanja (ukoliko je studija publikovana), potrebno je dostaviti i original štampane publikacije (knjiga, priručnik, publikacija istraživanja i sl.).

Dostava štampanog materijala (publikacija/studija) se vrši poštom ili lično u zatvorenoj koverti, na sledeću adresu:

JP Srbijašume – Anđelka Jevtović
(sa naznakom: za 9. Salon pejzažne arhitekture)
ul. Kneza Miloša br. 55, 11000 BEOGRAD, Srbija

Napomena: Troškove slanja snosi autor, prijave i materijali sadržani u koverti se NE vraćaju.

SELEKCIJA RADOVA ZA IZLOŽBU

Selekciona komisija vrši selekciju radova. U zavisnosti od broja i kvaliteta radova biće odabrani radovi za izlaganje na Salonu. Neće biti odabrani radovi koji po sadržaju ne odgovaraju Salonu, ili su slabijeg kvaliteta u poređenju sa ostalim radovima.

Selekciona komisija će do 28.04.2021. god. putem elektronske pošte obavestiti učesnike čiji je rad prošao selekciju.

Izabrani radovi biće izloženi u galeriji i objavljeni u Katalogu Salona.

KOTIZACIJA ZA SELEKTOVANE RADOVE

Izlagači čiji su radovi odabrani za katalog i izložbu plaćaju kotizaciju najkasnije do 3.05.2021. god. u odgovarajućem iznosu. Kotizacija se plaća za svaki rad.

Izlagači iz Srbije:

– izlagači profesionalci iz Srbije plaćaju kotizaciju u iznosu 4.000,00 din,
– izlagači profesionalci koji su članovi UPAS i koji su platili članarinu za 2020. i 2021. godinu, plaćaju kotizaciju u iznosu 1.000,00 din.
– izlagači studenti plaćaju kotizaciju 500 dinara

Izlagači iz Hrvatske i Slovenije (u skladu sa Memorandumom UPAS-HDKA-DKAS):

– izlagači profesionalci – 90€
– izlagači profesionalci članovi HDKA i DKAS – 60€
– izlagači studenti – 20€

Izlagači iz inostranstva:

– izlagači profesionalci – 100€
– studenti – 30€

Svi učesnici čiji rad bude izložen i koji plate kotizaciju dobijaju Katalog Salona pejzažne arhitekture.

Uputstvo za plaćanje će dobiti autor(i) izabranih radova, nakon izveštaja Selekcione komisije.

NAGRADE I PRIZNANJA SALONA

Žiri može dodeliti sledeća priznanja Salona:

Velika nagrada salona – GRAND PRIX

Ovo priznanje se dodeljuje radu koji to zavređuje po svom značaju i kvalitetu, i to iz kategorija: Realizovani projekti, Planovi ili Studije i istraživanja.

Priznanja po vrstama radova (plakete):

Priznanje za REALIZOVAN PROJEKAT
Priznanje za PROJEKAT (nerealizovan)
Priznanje za PLAN
Priznanje za STUDIJU i ISTRAŽIVANJE
Priznanje za PUBLIKACIJU
Priznanje za VIDEO/MULTIMEDIJALNI RAD
Priznanje za STUDENTSKI RAD

Nagrada Aleksandar Krstić
Priznanje će se dodeliti za najbolji rad domaćeg autora nastao na teritoriji Srbije. Priznanje nosi ime po Aleksandru Krstiću, prvom školovanom pejzažnom arhitekti u Srbiji (1902-1980).

Nagrada Stevan Milinković za najbolji studentski rad
Priznanje će se dodeliti za sveukupno najbolji studentski rad, u spomen na prof. Stevana Milinkovića (1926-1992).

Specijalno priznanje žirija
Žiri može dodeliti specijalno priznanje radu koji se ističe po nekim svojim posebnim karakteristikama.

Žiri ima pravo da u određenim kategorijama ne dodeli priznanje ukoliko proceni da radovi svojim kvalitetom ne zavređuju nagradu. Isto tako, žiri ima pravo da u određenim kategorijama dodeli i više od jednog priznanja ukoliko kvalitet radova to zaslužuje, u skladu sa Pravilnikom Salona pejzažne arhitekture.

PRATEĆI DOGAĐAJI SALONA

Ukoliko uslovi dozvole, tokom Salona su predviđena predavanja i okrugli stolovi, kao i druge aktivnosti, o čemu će detaljnije informacije biti naknadno dostavljene.

DATUMI – REZIME

Prijavljivanje radova 1.03.2021 25.04.2021.
Rad selekcione komisije do 28.04.2021.
Odgovor selekcione komisije prijavljenim kandidatima 28.04.2021.
Uplata kotizacije do 3.05.2021.
Rad žirija 28.04.20217.05.2021.
Izveštaj žirija 7.05.2021.
Postavka izložbe i otvaranje galerije za posetioce sreda, 2.06.2021.
Svečano otvaranje 9. Salona PA sa dodelom priznanja petak, 4.06.2021.
Zatvaranje izložbe utorak, 29.06.2021.

Za dodatne informacije o Salonu možete se obratiti na e-mail:
exhibition.sala@gmail.com

Pratite vesti na sajtu:  www.upa.org.rs

 

S poštovanjem,

Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije

Savet Salona pejzažne arhitekture

 

 

RETROSPEKTIVNI PRIKAZ SALONA 2005-2019.