O članstvu

Koristi od članstva u UPAS-a

Članovi Udruženja mogu da traže i uživaju zaštitu svojih profesionalnih prava i da se koriste povlasticama koje je organizacija u mogućnosti da im pruži. Redovni članovi Udruženja mogu da traže i uživaju zaštitu svojih profesionalnih prava i da se koriste povlasticama shodno Statutu UPAS-a, Član. 10, koje je organizacija u mogućnosti da im pruži.

Ko može biti član UPAS-a

Članstvo u UPAS-u je dobrovoljno za sve pejzažne arhitekte. Članovi mogu biti i stručnjaci drugog obrazovanja, ali bez prava da budu birani u organe UPAS-a.

Članarina

Članarina se plaća na godišnjem nivou, za tekuću godinu. Svi članovi, koji uplate članarinu za tekuću godinu, dobijaju člansku kartu i za tu godinu imaju status redovnog člana. Neuplaćivanjem članarine, gube status redovnog i dobijaju status pridruženog člana.

Učlanjenje

    • Pojedinačni članovi: za učlanjenje je neophodno izvršiti uplatu članarine i popuniti pristupnicu, zatim ih dostaviti sekretaru Udruženja putem e-maila na office@upa.org.rs. Za obnovu članarine je dovoljno samo izvršiti uplatu. Iznos članarine za 2014. godinu je 2.000,00 din. a žiro račun za uplatu je 205-69672-10 (staviti naznaku „Članarina za 2014. godinu“).
    • Kolektivni članovi: za učlanjenje je neophodno izvršiti uplatu članarine, popuniti pristupnicu i ugovor o kolektivnom članstvu, zatim ih dostaviti sekretaru Udruženja putem e-maila na office@upa.org.rs. Za obnovu članarine je dovoljno samo izvršiti uplatu. Iznos članarine za 2014. godinu je 15.000,00 din. a žiro račun za uplatu je 205-69672-10 (staviti naznaku „Članarina za 2014. godinu“).